Stručné aktuality, únor 2021

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o daních z příjmů ve znění vráceném Senátem (legislativně technické úpravy), která dočasně zavádí navýšení limitu pro odpočet darů na 30 % základu daně pro zdaňovací období 2020 a 2021 (fyzické osoby) a zdaňovací období, která skončila v období od 1. března 2020 do 28. února 2022 (právnické osoby). Novela nabyde účinnosti po vyhlášení ve sbírce.  
 • Zákon „LEX COVID“ byl novelizován (č. 191/2020 Sb.) v části týkající se právnických osob. Novela prodlužuje lhůtu, ve které mohou právnické osoby rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (tzv. rozhodování per rollam) i tehdy, nepřipouští-li to jejich zakladatelské právní jednání až do 30. června 2021 bez ohledu na trvání mimořádného opatření při epidemii.  
 • Ministerstvo financí oznámilo, že 27. ledna 2021 byla v Římě podepsána smlouva mezi ČR a San Marinem o zamezení dvojího zdanění. V obou státech bude následovat standardní legislativní proces vedoucí ke vstupu této smlouvy v platnost a k jejímu následnému praktickému provádění. Resort dále informoval, že 15. ledna 2021 vstoupila v platnost smlouva s Bangladéšem. Vzhledem k odlišnému zdaňovacímu období se v Bangladéši začne smlouva uplatňovat od 1. července 2021, v České republice od 1. ledna 2022. 
 • Aktualizovaný přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Českou republikou naleznete na stránkách ministerstva financí. Nově přibyly Botswana, Ghana a Kyrgyzstán. 
 • Ve Finančním zpravodaji č. 7/2021 byl publikován tento obsah: 
  • Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). 
  • Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2021. 
 • GFŘ vydalo informaci osvětlující, ve kterém případě mají daňové subjekty nárok na Uplatnění slevy na evidenci tržeb v době pozastavení evidence tržeb. 
 • Rozhodnutím ministryně financí „O prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události“ zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 5/2021 byla prominuta daň z příjmů u peněžních náhrad studentů za výkon pracovní povinnosti dle krizového zákona. 
 • 1. ledna 2021 nabývají účinnosti změny vyvolané novelou zákona o DPH a daňového řádu, proto byla provedena aktualizace dokumentu Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty ve znění Dodatku č. 2 a Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) ve znění Dodatku č. 1. 
 • Generální ředitelství cel upozorňuje vývozce, dopravce a logistické společnosti na narůstající problémy s potvrzováním výstupu zboží z Francie do Velké Británie doprovázeného tuzemským vývozním celním prohlášením, kdy z některých francouzských výstupních celních úřadů nejsou zatím odesílána do ČR potvrzení o výstupu zboží z EU. 
 • V souvislosti s účinností novely daňového řádu upozorňuje Celní správa na legislativní úpravu podávání daňových tvrzení, které je možné pouze jako formulářová podání ve formě strukturované XML zprávy. 
 • Celní správa zveřejnila plné znění informace o změnách sazeb a označení vybraných výrobků uváděných v daňových přiznáních.
 • Ministerstvo spravedlnosti přináší přehled novinek v oblasti práva v roce 2021. Patří mezi ně například změny v oblasti insolvencí, nová právní úprava v oblasti znalců a tlumočníků (překladatelů) a novela zákona o obchodních korporacích a dalších souvisejících zákonů. Ministerstvo také informuje o stavu projednávání zákona o evidenci skutečných majitelů. Jeho účinnost odhaduje na první polovinu roku 2021. 

 

KRÁTCE ZE SVĚTA

 • S ohledem na stále probíhající pandemii COVID-19 vydala OECD aktualizované pokyny analyzující ekonomické dopady na výklad ustanovení mezinárodních daňových smluv týkajících se například vzniku stálé provozovny, změn v daňové rezidenci pro fyzické i právnické osoby nebo oblasti zdanění příjmů ze zaměstnání.  
 • Evropská komise zveřejnila a otevřela veřejné diskusi do 12. dubna 2021 plán na zavedení digitálního poplatku EU. Plán nezmiňuje vztah ke směrnici o dani z digitálních služeb nebo obdobným daním zaváděným jednostranně jednotlivými členskými státy. Digitální poplatek má být příjmem rozpočtu EU a měl by být v souladu se smlouvami o zamezení dvojího zdanění a také se závěry jednání probíhajících na úrovni OECD ohledně změn v oblasti zdanění digitální ekonomiky, jejichž dokončení je naplánováno na polovinu roku 2021.  
Sdílet článek