Zpět na výpis

Stručné aktuality, únor 2022

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA
 

 • Ve Finančním zpravodaji č. 2/2022 byl zveřejněn Pokyn č. GFŘ-D-52 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
   
 • Ve Finančním zpravodaji č. 3/2022 byly zveřejněny:
  • Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí dle § 13 zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní.
  • Pokyn č. GFŘ-D-53 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně.
  • Příloha Pokynu č. GFŘ-D-53 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně.
    
 • Členské státy EU se v loňském roce připojily ke globální dvoupilířové dohodě OECD o reformě systému zdaňování příjmů nadnárodních korporací. Na lednovém zasedání rady ECOFIN Česká republika podpořila přijetí Pilíře I (změna zdaňovacích práv pro skupiny nad 10 mld. eur) i Pilíře II (zavedení minimální efektivní daně pro skupiny nad 750 mil. eur) od roku 2023.


KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ
 

 • Dne 20. ledna 2022 byla zveřejněna aktualizovaná směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. Oproti předchozí verzi z roku 2017 směrnice zahrnuje pokyny k uplatňování transakční metody rozdělení zisku a přístupu k těžko ocenitelným nehmotným aktivům. Nově jsou také zapracovány pokyny k uplatňování převodních cen u finančních transakcí z roku 2020. Cílem je sjednotit doposud vydané dílčí pokyny v jednom uceleném dokumentu. Nebyly indikovány nebo zvýrazněny změny již zavedených interpretací, nicméně je nelze vyloučit.
   
 • Slovensko s účinností od ledna 2022 rozšířilo pravidla CFC i na fyzické osoby, které by měly zdanit hospodářský výsledek kvalifikujících ovládaných osob. Za ovládanou společnost bude považována právnická osoba, nad kterou fyzická osoba, slovenský daňový rezident, vykonává kontrolu nebo v ní drží 10 %. Společnosti, které jsou rezidentem státu z nespolupracující jurisdikce, budou považovány za ovládané společnosti automaticky, v ostatních případech se za ovládané společnosti budou považovat společnosti s efektivním zdaněním pod úrovní 10 %. Zisky ovládaných společností budou na úrovni fyzické osoby zdaněny sazbou 25 %, resp. 35 %, pokud se bude jednat o ovládanou společnost z nespolupracující jurisdikce.