Zpět na výpis

Stručné aktuality, únor 2023

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Vláda bude projednávat novelu zákoníku práce, která transponuje evropské směrnice a zavádí další úpravy. Přináší změny v oblasti práce na dohodu, úpravu práce na dálku včetně daňových dopadů nově zaváděných paušálních náhrad vybraných nákladů zaměstnance nebo rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele. Detailnější informace ZDE.
 • Vláda bude projednávat novelu zákona o investičních pobídkách a související vládní nařízení. Nejdůležitějšími změnami jsou zjednodušení schvalovacího procesu, do kterého bude vláda zapojena již jen u strategických investic, a rozšíření možnosti pobídek poskytovaných ve formě dotací na pořízení majetku. 
 • Vláda uložila ministrovi financí, aby prodloužil platnost mimořádných daňových opatření pro občany a firmy, které se rozhodly podpořit Ukrajinu. Možnost odečíst si toto bezúplatné plnění od základu daně platila pro rok 2022, vláda chce dát dárcům i příjemcům darů možnost daňových úlev i pro letošní rok.
 • Vláda schválila návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty k implementaci směrnice Rady (EU) 2020/284 o zavedení požadavků na poskytovatele platebních služeb po zapracování veřejných připomínek. Navrhovaná účinnost je 1. ledna 2024. 
 • Vláda schválila návrh zákona zavádějící tzv. preventivní restrukturalizaci pro podnikatele v přechodných finančních potížích. Návrh převádí do českého právního řádu některá ustanovení z evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci. V právním řádu ČR dosud scházel určitý mezistupeň, kdy se podnikatel ještě nenachází v úpadku, avšak dohoda se všemi věřiteli již z různých důvodů není možná.
 • Dne 3. února 2023 podepsalo Česko smlouvu se Srí Lankou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů. Jakmile začne být uplatňována, což lze předpokládat od roku 2024, skončí platnost původní smlouvy z roku 1978.
 • Na webových stránkách finanční správy vyšla informace o novele energetického zákona, která zavádí tzv. odvod z nadměrných příjmů. Správcem odvodu je Energetický regulační úřad. Informace k placení daní na účty finančních úřadů jsou zveřejněny ZDE. Účet Finančního úřadu pro Kraj Vysočina určený pro placení odvodu z nadměrných příjmů je zveřejněn v sekci Dotazy a Odpovědi.
 • S ohledem na množství dotazů a nejasností v souvislosti se zřizováním datových schránek podnikatelům ze zákona, finanční správa upozornila, že konkrétní způsob komunikace záleží na povaze doručované písemnosti, jejím obsahu a na projevené vůli adresáta doručované písemnosti. Viz dřívější pokyn GFŘ-D-7 dostupný na webu FS: Pokyn GFŘ D-7 D.  
 • Od února mohou zaměstnavatelé využít slevy na sociálním pojištění u zaměstnanců, kteří budou pracovat na zkrácený úvazek (studenti, pracovníci do 21 let, čerstvě rekvalifikované, zdravotně postižené osoby, pečující o dítě do 10 let nebo i osoby starší 55 let). Zaměstnavatel u nich bude odvádět na sociálním pojistném o 5 % méně. Další slevy na pojistném se pak chystají pro pracující důchodce. Podrobnosti se dočtete ZDE.
 • MPO informuje o pokroku v implementaci jednotné digitální brány EU pro občany a podnikatele. Jedná se o vytváření celoevropského online rozcestníku, jehož prostřednictvím získají občané a podnikatelé relevantní informace, elektronické postupy a asistenční služby v oblastech jako podnikání, sociální zabezpečení, daně a řadě dalších, a to na celoevropské úrovni. Pod vedením MPO na projektu participují všechna ministerstva v ČR a všechny státy EU. Jakmile bude nařízení v členských státech plně implementováno, získají občané a podnikatelé komplexní informace a přístup ke konkrétním elektronickým postupům ze svého domova do celé EU.
 • V lednu se na ministerstvu spravedlnosti konalo první zasedání Pracovní skupiny expertů pro znalecké právo. Již v létě MS předložilo do legislativního procesu návrh novelizace vyhlášky o znalečném. Cílem je zvýšit odměny znalců na úroveň odpovídající náročnosti a společenské potřebnosti této profese.KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • Evropská komise zveřejnila pracovní program na první pololetí roku 2023. Z daňových opatření by Komise měla v červnu projednávat návrh na řešení úlohy osob zapojených do usnadňování daňových úniků a agresivního daňového plánování v EU (SAFE) a návrh na společný systém EU pro zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému zneužívání v oblasti srážkových daní (FASTER). 
 • Evropský parlament schválil zprávu ke směrnici, která stanoví pravidla pro zamezení zneužívání fiktivních subjektů pro daňové účely (Unshell Directive). Zpráva obecně podporuje text navržený Komisí, nicméně obsahuje řadu pozměňovacích návrhů. Tyto návrhy však nejsou pro Radu EU závazné. Jednání o konečné podobě bude mezi členskými zeměmi pokračovat v průběhu roku 2023. 
 • Inkluzivní rámec OECD/G20 pro BEPS zveřejnil administrativní pokyny, které mají vládám pomoci s implementací reformy mezinárodního daňového systému spočívající v zavedení 15% efektivní minimální daňové sazby pro nadnárodní společnosti (MNE). Dohodnuté administrativní pokyny budou začleněny do revidované verze komentáře k modelovým pravidlům, která budou vydána později v roce 2023. Unie již přijala příslušnou směrnici, jež zajistí jednotné uplatňování této reformy v rámci EU od roku 2024.