Zpět na výpis

Stručné aktuality, únor 2024

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 

  • Infografiku a vysvětlující poznámky k dlouhodobému investičnímu produktu zveřejnilo ministerstvo financí na svých stránkách.
  • Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o právu na digitální služby, která zavádí možnost získat tzv. digitální stejnopis průkazu, který bude sloužit ke stejným účelům jako fyzický doklad, tj. prokazování totožnosti a skutečností uvedených v průkazu. Bude mít stejné právní účinky jako prokazování fyzickým dokladem, s výjimkou prokazování totožnosti vůči subjektům, které nejsou orgány veřejné moci a nemají povinnost požadovat prokazování totožnosti předložením průkazu stanovenou právním předpisem – tyto budou na rozdíl od fyzického průkazu oprávněny, nikoliv povinny, digitální stejnopis akceptovat.
  • Finanční správa na svých stránkách objasňuje přístup, který bude uplatňovat od ledna 2024 ke zdanění firemních školek, jež poskytují zaměstnavatelé jako nepeněžní benefit svým zaměstnancům. Daňový režim bude vycházet z ceny obecních školek v příslušné lokalitě. Je-li obvyklá cena obecní školky v místě a čase 1 500 Kč měsíčně a zaměstnanec platí 500 Kč, do limitu pro osvobození benefitů se mu započítá 1 000 Kč. Platí-li zaměstnanec 1 500 Kč a více, do limitu se nezapočítá nic. V nadcházejících měsících bude provedena legislativně-technická úprava zákona o daních z příjmů a toto pravidlo bude v zákoně výslovně zakotveno. 
  • Finanční správa vydala sdělení určené prodejcům, kteří využívají digitální platformy. Pokud fyzická nebo právnická osoba prodává zboží, poskytuje osobní služby, pronajímá nemovitost či poskytuje dopravní prostředek prostřednictvím některé digitální platformy, je povinna poskytnout oznamujícímu provozovateli platformy potřebnou součinnost při plnění jeho oznamovacích povinností podle regulace DAC 7 (oznamovací povinnost provozovatelů digitálních platforem ohledně prodejů uskutečněných na těchto platformách). 
  • Ministerstvo financí zahájilo připomínkové řízení k rozsáhlé novele zákona o DPH s termínem pro připomínky do 1. března 2024. Novela obsahuje transpozici evropské legislativy (režim DPH pro malé podniky a úprava sazeb daně započatá již konsolidačním balíčkem) a netranspoziční změny. Mezi tyto změny patří úpravy v oblastech nároku na odpočet daně při registraci plátce, stavebnictví, opravy základu daně, nedobytných pohledávek, vracení daně nebo zrušení specifické úpravy majetku vytvořeného vlastní činností. Účinnost většiny ustanovení zákona je navrhována k 1. lednu 2025 s výjimkou osvobození od daně při vývozu zboží a vracení daně cestujícím ze třetích zemí (1. červenec 2025) a zrušení omezení uplatnění části nároku na odpočet daně u vybraných vozidel (1. leden 2027). Největší negativní dopad na státní rozpočet se očekává u úpravy nedobytných pohledávek v řádu až jednotek mld. Kč ročně.
  • Ministerstvo financí zahájilo připomínkové řízení k novele zákona o spotřebních daních s termínem pro připomínky do 9. února 2024. Navrhuje se provedení změn věcného charakteru na základě aplikační praxe a judikatury (mj. koncepční změna úpravy malých nezávislých pivovarů, úpravy v oblasti nakládání s odpadními oleji a změna postupu při stanovení cen cigaret pro konečného spotřebitele). Cílem je zejména zefektivnění procesu správy spotřebních daní, snížení administrativních nákladů a zvýšení právní jistoty dotčených subjektů. Účinnost se navrhuje dnem 1. ledna 2025. 


 

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

  • Belgie plánuje v průběhu svého půlročního předsednictví aktualizovat seznam nespolupracujících jurisdikcí a pokračovat na přípravách směrnice UNSHELL (umělé využívání pouze formálně existujících společností), směrnice SAFE (regulace aktivit daňových zprostředkovatelů) a směrnice FASTER (jednotný procesní přístup v oblasti srážkových daní). V oblasti nepřímých daní bude předsednictví pokračovat v přípravě směrnice ViDA (DPH v digitálním věku).  
  • Směrnice EU o zveřejňování informací o daních z příjmů (tzv. veřejný CbCR) by se měla uplatňovat pro zdaňovací období začínající od 22. června 2024. Informace o stavu implementace v jednotlivých členských zemích naleznete zde.
  • Směrnice EU o zajištění minimální úrovně zdanění (Pilíř 2) by se měla v rámci EU uplatňovat od zdaňovacích období začínajících od 31. prosince 2023. Přehled stavu implementace v členských zemích naleznete zde.