Stručné aktuality, září 2018

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

 • V zájmu vyšší transparentnosti v oblasti dotací zavedlo MPO u výzev programu OPPIK vyhlašovaných od 1. června 2018 nová opatření, která musí žadatelé o dotace splnit. Patří sem například nutnost zajistit plnění povinností podle zákona o účetnictví, jedná se zejména o povinnost zveřejnění účetní závěrky v příslušném rejstříku. Dále pak o povinnost mít zapsány skutečné majitele v registru skutečných majitelů, v případě společností s ručením omezeným nesmí být k podílům společníků vydány kmenové listy. Nebudou-li splněny uvedené povinnosti, bude podaná žádost o dotaci zamítnuta. Před podáním žádosti je proto nutné zajistit, zda byly uváděné povinnosti dle požadavků konkrétní výzvy splněny.
   
 • ​Ministerstvo průmyslu a obchodu opět podpoří spolupráci firem s výzkumnými organizacemi na vývoji unikátních technologických řešení. Nová výzva v programu TRIO byla vyhlášena 3. září 2018, příjem žádostí bude otevřen až do konce října tohoto roku.
   
 • Ve Sbírce vyšel nový zákon o distribuci pojištění a zajištění (obdržel č. 170/2018 Sb.) a s ním související doprovodný zákon, který novelizuje řadu dalších zákonů (171/2018 Sb.). Oba nabývají účinnosti 1. prosince 2018. Zákon implementující evropskou legislativu přináší do oblasti sjednávání pojistných produktů a služeb oproti současné úpravě řadu nových regulatorních prvků. Ty odpovídají celkové koncepci Evropské komise k ochraně spotřebitele na finančním trhu. Podstatou této koncepce je zejména sjednocení regulatorních principů a ochrany spotřebitele napříč finančním trhem, zajištění stejné úrovně ochrany spotřebitele pro různé způsoby distribuce, posílení důrazu na srozumitelnost a srovnatelnost informací o finančních produktech (zejména pak informací o nákladech životního pojištění) a zvýšení nároků na profesionalitu osob působících v daném odvětví.
   
 • Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 192/2018 o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
   
 • Generální finanční ředitelství vydalo informaci k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací.
   
 • GFŘ upozorňuje na svých webových stránkách, že v září se na příjmové straně EET změní certifikát, který zabezpečuje spojení mezi pokladními zařízeními, jež evidují tržby, a příjmovou stranou EET. Uživatelé pokladen, kteří si chtějí ověřit, zdali je jejich pokladní zařízení připraveno na změnu a bez jakýchkoliv problémů evidovat tržby, by se měli u svého dodavatele pokladního zařízení či software ujistit, zda je jejich zařízení na výměnu SSL certifikátu připraveno a důvěřuje certifikátům certifikační autority DigiCert.
   
 • Finanční správa uzavřela s Magistrátem hlavního města Prahy memorandum o vzájemné výměně informací v souvislosti s Airbnb.
   
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí upozorňuje na svých webových stránkách, že se od září zintenzivní kontroly nelegálního zaměstnávání. Dohodli se na tom zástupci ministerstva, Státního úřadu inspekce práce a Policie ČR. Vedle plánované kontrolní činnosti proběhnou mimořádné celostátní kontrolní akce nepravidelně na celém území ČR od září do prosince 2018. Zaměřeny budou na odhalování a eliminaci porušování právních předpisů v oblasti nelegálního zaměstnání občanů ČR, cizinců z nečlenských zemí EU a občanů EU. Mimořádné celostátní kontrolní akce se zaměří na pracoviště, jakými jsou například stavby, průmyslové a montážní výroby, logistická centra a další. Inspektoři Státního úřadu inspekce práce budou kontroly provádět za součinnosti Policie ČR.
   
 • Koncem srpna schválila vláda návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.
   
 • Ve Finančním zpravodaji MF číslo 7/2018 vyšel aktualizovaný seznam států vyměňujících zprávy podle zemí dle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní.
   
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje zvýšit od 1. ledna 2019 minimální mzdu na částku 13 700 Kč. Dále předložilo do připomínkového řízení  návrh novely zákoníku práce s navrhovanou účinností od 1. července 2019. Navrhuje se například zavést nový pevný mechanismus valorizace minimální mzdy nebo zavádí nový právní institut sdíleného pracovního místa jako novou formu flexibilního režimu práce. Reaguje také na judikaturu SDEU v oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
   
 • Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů. Ten transponuje směrnice Rady (EU) 2017/1852 ze dne 10. října 2017 o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii, tzv. směrnice DRM. V současné době připouští smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a tzv. Arbitrážní konvence to, aby se dotčený poplatník mohl obrátit na příslušné orgány, pokud u něho opatření některého ze smluvních států vedou nebo povedou ke vzniku zdanění v rozporu s příslušnou smlouvou. Na popsané proceduře se věcně zásadně nic nezmění. V souladu se směrnicí DRM se však nově kodifikuje do zvláštního procesního předpisu, komplexně upravujícího mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů na základě mezinárodních smluv a v jejich mezích. Tento předpis bude zvláštním zákonem vůči daňovému řádu. Navržený předpis se použije ve vztahu ke všem smluvním státům. Ve vztahu k členským státům Evropské unie se pak uplatní některé dodatečné instituty, například možnost přístupu k daňové arbitráži.
   
 • Vláda předložila do Sněmovny Úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu (tzv. MLI). Česká republika se rozhodla prostřednictvím Úmluvy do svých bilaterálních smluv o zamezení dvojímu zdanění implementovat všechny tzv. minimální standardy, které z projektu BEPS (OECD) v kontextu těchto smluv vyplynuly. Jedná se o sněmovní tisk č. 264.
Sdílet článek