Stručné aktuality, září 2019

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Ve Sbírce zákonů vyšel zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů (pod č. 204/2019).
   
 • Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška 219/2019 Sb. o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
   
 • Nařízení vlády 220/2019 Sb. o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřad, vyšlo ve Sbírce zákonů.
   
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s ministerstvem financí připravilo živnostenský balíček. Jde o deset záměrů, včetně na ně navazujících konkrétních kroků a jejich termínů. Týká se mimo jiné rodinných firem, zahájení podnikání, legislativy, daní, formulářů, statistik, ale i exekucí nebo stavebního řízení.
   
 • Vláda schválila novelu daňového řádu. Jejím cílem je mimo jiné motivovat poplatníky k většímu využívání elektronické komunikace s finančním úřadem. Těm, kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc. U elektronické žádosti získá poplatník také benefit v podobě dřívějšího vrácení přeplatku na dani. Součástí novely je i zrušení povinnosti podávat daňová přiznání elektronicky pro poplatníky, kteří si datovou schránku zřídili dobrovolně.
   
 • Možnost používat peníze namísto stravenek navrhuje ministerstvo financí prostřednictvím připravované novely zákona o daních z příjmů. Podnikatelům i zaměstnancům má umožnit používat daňové zvýhodnění na stravování novým a jednodušším způsobem.
   
 • V souvislosti s posilující vzájemnou spoluprací v boji proti podvodům na dani z přidané hodnoty (DPH) proběhlo první společné jednání zástupců České republiky a Německa (Sasko a Bavorsko). Pracovní skupina jednala o praktickém provádění přímé přeshraniční výměny informací v oblasti DPH, kterou Česko a Německo podepsalo v první polovině letošního roku.
   
 • Finanční správa se zaměřila na kontrolu poskytovatelů ubytovacích služeb přes elektronické platformy. V rámci své analytické činnosti získává informace o příjmech poplatníků a je schopna ověřit, jestli daňový subjekt splnil nebo nesplnil svou daňovou povinnost s porovnáním k daňovému přiznání. V případě, že analýza odhalí rozdíly, jsou poplatníci obvykle vyzváni k podání řádného nebo dodatečného přiznání.

 

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • Polské ministerstvo financí plánuje znovu zavést daň z maloobchodního prodeje (Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej). Soudní dvůr EU totiž zrušil rozhodnutí Evropské komise, dle něhož tato daň představovala státní podporu neslučitelnou s vnitřním trhem EU. Daň by se měla vybírat z měsíčního obratu maloobchodníků a obchodních řetězců (bez započítání prodejů uskutečněných elektronicky), který dosahoval nejméně 17 milionů zlotých. Obrat v rozmezí 17–170 milionů zlotých by se měl zdanit sazbou 0,8 %, obrat přesahující částku 170 milionů zlotých pak sazbou 1,4 %. Zákon nabyde účinnosti 1. září 2019 a zdanění se bude týkat obratu od tohoto data.
   
 • Bulharský parlament ve druhém čtení schválil procesní předpis týkající se daní a sociálního zabezpečení. Zákon obsahuje povinné požadavky na dokumentaci týkající se převodních cen a je do něj implementována směrnice o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii.
   
 • Maďarsko do svého právního řádu implementovalo směrnici o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii a směrnici DAC 6.
   
 • Soudnímu dvoru EU byla v případu Société Générale SA v Ministre de l'Action et des Comptes publics předložena předběžná otázka týkající se pravidel za účelem kompenzace dvojího zdanění dividend.
   
 • V případu State of the Grand Duchy of Luxembourg byly Soudnímu dvoru EU předloženy tři předběžné otázky týkající se žádosti o výměnu informací a jejího rozsahu mezi členskými státy.
   
 • Evropské právní předpisy upravující přeshraniční nabízení fondů kolektivního investování byly publikovány v Úředním věstníku Evropské unie. Cílem právní úpravy je podpořit integrovanější jednotný trh investičních fondů pomocí odstranění bariér, které ztěžují přeshraniční nabízení fondů kolektivního investování.
Sdílet článek