Záruky COVID Plus a prodloužení termínu pro žádosti o dotace

Ve sbírce zákonů vyšlo očekávané vládní nařízení, které detailněji upravuje podmínky poskytování záruk v programu COVID Plus. Záruky na úvěry v rámci tohoto programu poskytne Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP).

Záruky by měly být poskytovány pouze následujících podnikům: 

 • S více jak 250 zaměstnanci (mohou být i na území Prahy); 
 • S podílem vývozu na celkových ročních tržbách z prodeje výrobků, poskytování služeb a z prodeje zboží, který za poslední účetní období dosáhl alespoň 20 % s tím, že výrobní nebo obchodní podnik může prokázat podíl vývozu nepřímo prostřednictvím podílu vývozu vývozce; 
 • Nevyužívajícím jiný nástroj veřejné podpory v souvislosti s pandemií COVID-19 ve formě záruk na úvěry; 
 • S doloženým čestným prohlášením zejména o náhlém nedostatku likvidity, o tom, že podnik nebyl před 12. březnem v úpadku a o tom, že nemá po splatnosti žádné závazky vůči státu. 

Z podpory jsou vyloučeny podniky, u kterých je převažující ekonomickou činností pozemní a potrubní doprava, vodní doprava, letecká doprava, ubytování, činnost cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti, činnost heren, kasin a sázkových kanceláří. 

Pro žadatele bude platit řada podmínek a omezení, k jejichž plnění se zaváže ve smlouvě o poskytnutí úvěru. Jedná se zejména o následující: 

 • Řádně a včas platit závazky dodavatelům; 
 • Řádně a včas vyplácet mzdy zaměstnancům; 
 • Omezení výplaty dividend nebo jiného podílu na zisku, zákaz prodeje majetkových podílů a prodeje veškerého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebo jejich zatížení právy třetích osob bez souhlasu úvěrující banky po dobu poskytnutí záruky. 

Maximální výše úvěru, na který bude poskytnuta záruka, může činit nejvíce 25 % z celkového ročního obratu příjemce úvěru v roce 2019. Minimální výše úvěru je stanovena na pět milionů korun. Současně maximální výše všech nesplacených úvěrových jistin zajištěných zárukou EGAP nesmí překročit částku dvě miliardy korun na příjemce úvěru nebo na ekonomicky spojenou skupinu. 

Záruka bude poskytována na tři roky u provozních úvěrů a na pět let u investičních úvěrů. Výše záruky bude činit až 80 % úvěrové jistiny, pokud příjemce úvěru dosáhne interního ratingu exportní pojišťovny lepšího než stupeň B- a 70 % v případě, že dosáhne ratingu právě B-. 

V první fázi jsou do tohoto programu alokovány celkem čtyři miliardy korun ze státního rozpočtu a o následném navýšení může případně rozhodnout vláda.  

Očekává se, že program záruk COVID Plus bude spuštěn v prvním květnovém týdnu, jelikož ještě musí projít notifikací Evropskou komisí.  

 

Novinky v dotacích 

V oblasti dotací z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozhodlo ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení termínů pro příjem žádostí u následujících výzev

 • Nemovitosti – Výzva IV Cestovní ruch – prodloužení do 31. května 2020  
 • Nemovitosti ITI Hradec Králové – prodloužení do 31. května 2020 
 • Úspory energie – Výzva V – prodloužení do 30. června 2020 
 • Smart Grids 1 – Výzva V – prodloužení do 30. června 2020 
 • OZE – Výzva V – prodloužení do 30. června 2020 
 • Nízkouhlíkové technologie – Výzva V – prodloužení do 28. června 2020 

Současně se prodlužují i všechny pevné termíny uvedené v jednotlivých výzvách o třicet dní (nejzazší termín ukončení projektu, pevné termíny pro doložení relevantních povinných příloh apod.). Důvodem je problematické zajišťování relevantních povinných příloh od třetích stran v souvislosti s pandemií COVID-19. Další změny a opatření v oblasti dotací by měly následovat.  

Sdílet článek