Zpět na výpis

Získejte podporu na výzkum a vývoj v programu TREND

Technologická agentura České republiky vyhlásila už 11. veřejnou soutěž v programu TREND, podprogram 2 – Nováčci. Cílem soutěže je podpořit výzkumné a vývojové (VaV) aktivity u podniků, které dosud takové aktivity nerealizovaly.

Žádosti o podporu lze podávat do 22. listopadu 2023 a podpořeny mohou být pouze podniky, které v posledních pěti letech čerpaly podporu na VaV do maximální výše 1 mil. Kč. Spolu s podnikem se musí projektu účastnit alespoň jedna výzkumná organizace.

Alokace soutěže činí 200 mil. Kč, maximální výše podpory na projekt je omezena na 15 mil. Kč. Míra podpory pro velké podniky se pohybuje v rozmezí od 25 % do 65 % způsobilých nákladů v závislosti na tom, zda projekt spočívá v realizaci průmyslového výzkumu či experimentálního vývoje, nebo se realizuje v účinné spolupráci s jiným subjektem či výzkumnou organizací. Mezi způsobilé náklady lze zařadit osobní náklady, náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady a nepřímé náklady.

Projekt je třeba zahájit v období červen–srpen 2024 a dokončit nejpozději v prosinci 2027. Výstup projektu musí být uplatnitelný v praxi. Výstupem může být např. průmyslový vzor, funkční vzorek, prototyp či software, jenž povede zejména k zefektivnění výroby nebo zavádění nových výrobků a služeb.

Hlavní uchazeč může podat maximálně jeden návrh projektu. Projekt může být realizován na celém území České republiky včetně Prahy.