Zpět na výpis

Změny v mezinárodním zdanění zřejmě už od roku 2023

Skupina států G20 podpořila rámcové změny v mezinárodním zdanění dohodnuté na úrovni OECD (včetně nečlenských zemí) 8. října 2021. Změny jsou rozloženy do dvou pilířů a obsahují pravidla pro přesun zdaňovacích práv k ziskům ze stávajících zemí do zemí, kde dochází k prodeji, a dále zavádějí globální minimální efektivní daň ve výši 15 %. Nová pravidla se budou týkat i nadnárodních skupin mimo digitální sektor. Účinnost se plánuje na rok 2023. 

Pilíř 1: Přerozdělení zisků

Pilíř 1 obsahuje nová pravidla pro přesun zdaňovacích práv do zemí prodeje bez ohledu na fyzickou přítomnost. Podle dostupných odhadů by se mohlo jednat o přerozdělení zisku ve výši 125 miliard dolarů do zemí prodeje. Nová pravidla jsou založena na následujících principech: 

  • Přerozdělení zisku se bude týkat skupin s obratem přesahujícím 20 mld. eur a ziskovostí přesahující 10 % (měřeno poměrem výnosů a zisku před zdaněním). Skupiny z finančního a těžebního sektoru budou z pravidel vyňaty.
  • Výše zisku skupiny, která bude určena ke zdanění v zemích prodeje, bude stanovena jako 25 % z části zisku skupiny, která přesahuje částku stanovenou jako 10 % výnosů (tzv. Částka A).
  • Částka A bude rozdělena mezi země prodeje na základě podílu výnosů z prodeje realizovaného v dané zemi a celkových výnosů skupiny.
  • Má-li skupina v zemi prodeje společnost nebo stálou provozovnu, která zde zdanila zisk z titulu distribuční a marketingové činnosti (tzv. Částka B), bude tento zisk zohledněn a bude zároveň dohodnut jednoduchý postup, jak tento zisk stanovit. 
  • Součástí pravidel budou i mechanismy pro zamezení dvojího zdanění (zohlednění daně zaplacené v zemi prodeje), dále řešení sporů při výpočtu   a alokaci Částky A a také proces podávání daňových přiznání.
  • Nová pravidla budou předmětem mnohostranné dohody, která změní stávající smlouvy o zamezení dvojího zdanění pravděpodobně už s účinností od roku 2023. Zároveň se účastníci dohody zavážou neuplatňovat žádné lokální digitální daně.

Pilíř 2: Globální minimální efektivní daň

Pilíř 2 zavádí globální minimální efektivní daň ve výši 15 %. Podle odhadů OECD by toto opatření mohlo generovat dodatečné zdanitelné zisky (tedy nikoliv pouze realokaci zdanitelných zisků, jako je tomu v Pilíři 1) ve výši 150 miliard dolarů. Nová pravidla jsou založena na následujících principech:

  • Globální minimální daň se bude týkat skupin s obratem přesahujícím 750 mil. eur. Vyloučeny by měly být některé penzijní a investiční fondy a mezinárodní přeprava s výjimkou letecké.
  • Nová pravidla obsahují několik instrumentů, jejichž cílem je dosažení globální efektivní sazby daně ve výši alespoň 15 % pro výše uvedené skupiny. Nejdůležitějším z nich bude pravděpodobně tzv. dorovnávací daň, která se povinně uplatní na úrovni mateřské společnosti, pokud efektivní sazba daně na úrovni dceřiné společnosti nedosáhne 15 %. Dalšími instrumenty bude odepření daňové uznatelnosti nebo zavedení srážkové daně ve státě zdroje, pokud odpovídající příjem nebude dostatečně zdaněn v zemi jeho příjemce. 
  • Nová pravidla budou shrnuta v závazném legislativním doporučení a měla by být účinná již od roku 2023. Na úrovni EU bude pravděpodobně připravena směrnice, kterou budou členské státy následně implementovat do svých legislativ.

Konečná podoba nových pravidel včetně legislativního rámce by měla být známa u většiny opatření už do konce tohoto roku, tak aby se v průběhu roku 2022 mohly uzavírat mnohostranné dohody a na úrovni jednotlivých států přijímat příslušné legislativní akty.