4. veřejná soutěž v programu DOPRAVA 2020+

Technologická agentura České republiky připravuje 4. veřejnou soutěž v programu DOPRAVA 2020+, který je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy.

Soutěž má být vyhlášena 6. dubna 2022, přičemž žádosti o poskytnutí dotace bude možné podávat od 7. dubna 2022 do 1. června 2022. Soutěž je určena i pro velké podniky. Celkovou alokaci soutěže ještě neznáme, nicméně maximální výše podpory na jeden projekt je stanovena na 50 mil. Kč s tím, že intenzita podpory bude až 80 %. Podpořit bude možné provozní náklady.

Předpokladem pro poskytnutí podpory je uplatnitelnost výsledků projektu v nových přístupech, technologických postupech a službách, které povedou k posílení společenských a ekonomických přínosů v dopravním sektoru. Uchazeči musí zároveň splnit alespoň jeden z následujících specifických cílů:

  • udržitelná doprava,
  • bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura,
  • přístupná a interoperabilní doprava,
  • automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.

Soutěž je zaměřena na celý dopravní systém a všechny druhy dopravy, tedy na dopravu pozemní, vodní i leteckou, včetně veškerých typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

Projekt bude možné zahájit nejdříve v lednu 2023, nejzazší možný začátek řešení projektu je stanoven na únor 2023. Projekt musí být dokončen nejpozději v prosinci 2026 a délka jeho řešení nesmí přesáhnout 48 měsíců.

TA ČR upozorňuje, že podmínkou vyhlášení soutěže je ukončení rozpočtového provizoria. O dalším vývoji budeme informovat.
 

Sdílet článek