Zpět na výpis

Čeká nás od nového roku povinná elektronická fakturace?

Pokud bude schválena směrnice EU nazývaná VAT in the Digital Age (ViDA), čeká daňové subjekty implementace požadavků na digitální výkaznictví. S účinností od 1. ledna 2024 by totiž mohly členské státy uložit povinnost elektronické fakturace.

O vývoji v oblasti digitalizace systému DPH v Evropské unii jsme zde nedávno informovali. Cílem reformy ViDA je zavést povinné jednotné elektronické výkaznictví vůči správcům daně v členských státech EU. Navrhované změny se budou dělit na intrakomunitární a lokální (tj. na úrovni jednotlivých členských států EU) a budou spuštěny v několika fázích.  

Na intrakomunitární úrovni by k významným úpravám mělo dojít od ledna 2024. Všechny osoby povinné k dani budou muset být schopny daňové doklady pro přeshraniční plnění vystavovat a přijímat elektronicky. Doklady musí splňovat požadavky evropské normy EN 16931. Bude třeba je vytvořit ve strojově čitelném formátu, např. XML, UBL, PDF/A3, nikoliv pouze v běžném formátu PDF. Rozšíří se také náležitosti daňových dokladů, například o IBAN dodavatele, datum splatnosti a případné informace o opravě daňového dokladu. Změnou v intrakomunitárním prostředí by také mělo dojít k úpravě souhrnných daňových dokladů.

Pokud členské státy schválí povinnou elektronickou fakturaci na lokální úrovni, zůstane sice implementace v jejich dikci, avšak daňové doklady budou přesto podléhat evropské normě EN 16931. Ta se v současné době používá pro povinnou elektronickou fakturaci B2G (business to government). Aktuálně jsou obdobné systémy zavedeny například v Itálii, Španělsku nebo Maďarsku. 

Od ledna 2024 budou moci členské státy zrušit povinnost správce daně předem povolit nebo ověřit vystavování elektronických faktur osobami povinnými k dani na národní úrovni. Elektronické daňové doklady rovněž nebudou podléhat souhlasu jejich příjemce. Elektronická fakturace se stane standardní součástí směrnice o DPH. Naopak používání „papírových“ daňových dokladů bude možné pouze za předpokladu, že je členský stát na národní úrovni povolí.


Důležité termíny

Nutno připomenout, že plánované datum 1. ledna 2024 pouze zakládá právní rámec pro implementaci elektronické fakturace. Plné účinnosti tato směrnice nabude dle současných odhadů až od roku 2028. V období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2027 se jedná o pouhou možnost zavést povinnou elektronickou fakturaci, která se členským státům nabízí, pokud tak neučiní, budou v tomto období moci využívat stávající zavedené systémy.

Připomeňme, že v oblasti výkaznictví a kontroly vykazovaných dat přijaly členské státy EU mnohdy odlišné systémy (SAF-T, kontrolní hlášení, e-ledgers, atd.). Na této úrovni by se v budoucnu nemělo nic měnit, kontrolní mechanismy zavedené národními daňovými orgány tak zůstanou do doby implementace směrnice ViDA nezměněné.

Jak k výše uvedenému přistoupí ČR zatím není známo. Vývoj v oblasti ViDA nadále sledujeme a o dalších krocích v digitalizaci systému DPH v Unii vás budeme informovat.