Zpět na výpis

Další vlna COVID programů na podporu podnikání

V souvislosti s aktuální pandemickou situaci vláda schválila znovuzahájení některých programů na podporu podnikání, mezi které patří i COVID – Nepokryté náklady a COVID 2021. 

Dotační program COVID – Nepokryté náklady

Nárok na podporu v rámci tohoto dotačního programu budou mít ti žadatelé, kteří prokáží, že jim za rozhodné období poklesly tržby alespoň o 30 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 a zároveň skončili ve ztrátě. V tomto případě pak bude podpora činit 40 % nepokrytých nákladů (ztráty plynoucí z upraveného výkazu zisků a ztrát). Pokud žadatel prokáže pokles obratu o 50 % a více, měla by podle ministra v demisi Havlíčka činit podpora 70 % ztráty. Za rozhodné období se budou v této třetí výzvě považovat měsíce listopad a prosinec. Poslední kategorií žadatelů by měly být mikropodniky do deseti zaměstnanců, které při prokázání poklesu obratu o 80 % dosáhnou na podporu ve výši 90 % ztráty, a to od července 2021. Vláda však zatím schválila pouze první z uvedených variant, schválení zbylých dvou se očekává v dalších dnech. 

Maximální výše dotace bude omezena 20 miliony Kč na jednoho žadatele. 

Dotační program COVID 2021

I u této podpory budou mít nárok žádat ti, kteří prokážou pokles obratu za listopad a prosinec alespoň o 30 %. Výše podpory v rámci tohoto dotačního programu se pak stanoví jako součin 300 Kč krát počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků krát počet dní v rámci rozhodného období (tedy 61 – pokud nedojde k prodloužení rozhodného období). 

Za zaměstnance se budou považovat rovněž tzv. spolupracující osoby a jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. 

Oba výše uvedené dotační programy nebude možné vzájemně kombinovat a nebude možný ani jejich souběh s kompenzačním bonusem. 

Žádosti o podporu bude možné podávat prostřednictvím portálu AIS MPO, tak jako tomu bylo u všech předchozích výzev těchto programů. Termín, kdy bude příjem žádostí zahájen, zatím k dispozici není.