Zpět na výpis

Do poloviny února je možné žádat o dotace na digitalizaci

Malé a střední podniky mohou žádat o podporu na digitalizaci ve výzvě I. programu Digitální podnik – Technologie 4.0 vyhlášené v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.


Cílem výzvy je podpořit zvýšení digitální úrovně a akcelerovat digitální transformaci podniků prostřednictvím podpory investic v souladu s principy průmyslu 4.0. Žádosti o podporu lze podávat do 15. února 2024.

Výše celkových způsobilých výdajů na projekt je omezena částkou 50 mil. Kč. Míra podpory způsobilých výdajů pro střední podniky se pohybuje od 30 % do 50 % v závislosti na regionu, ve kterém projekt probíhá. Nejvyšší podporu lze získat v regionu Severozápad, nejnižší naopak v regionech Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod. Střední podnik tedy může získat dotaci až 25 mil. Kč

Podpořit je možné výdaje na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný   majetek a služby. Prakticky lze tedy podpořit pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení nebo IT infrastruktury.

Projekt může být realizován na celém území České republiky kromě Prahy. Žadatel může podat pouze jednu žádost o podporu.