Dopady brexitu v roce 2021 z pohledu daní z příjmů

K poslednímu dni roku 2020 končí přechodné období, po které se na Velkou Británii (VB) nahlíží stále jako na členský stát EU, ačkoli vystoupila z EU už k 31. lednu 2020. Pokud do konce roku nedojde k prodloužení přechodného období, což se zdá být velmi pravděpodobné, čekají nás významné daňové změny nejen v oblasti daní z příjmů, o kterých se rozepisujeme v tomto článku.

Z pohledu daně z příjmů fyzických osob britští daňoví rezidenti pracující v ČR mohou od 1. ledna 2021 přijít o možnost uplatnění některých odečitatelných položek a slev na dani z příjmů, jelikož zákon tyto výhody přiznává pouze rezidentům EU nebo EHP.  

Ti britští daňoví rezidenti, kteří budou mít ze zdrojů na území ČR více než 90 % svých celosvětových příjmů, tak uplatní v českém daňovém přiznání za rok 2021 pouze základní slevu na poplatníka a popřípadě slevu na studenta, stejně jako ostatní daňoví rezidenti ze států mimo EU nebo EHP. Nově si nebudou moci snížit svůj daňový základ například o dary na charitativní účely nebo uplatnit slevu na vyživované dítě či slevu na druhého z manželů. 

To, že VB už nebude členským státem EU, by mohlo mít vliv i na výpočet superhrubé mzdy, pokud zůstane zachována. Ta by se u zaměstnanců, kteří podléhají britskému povinnému pojištění a jsou zdaňováni v ČR, už nenavyšovala o britské povinné pojištění, nýbrž o tzv. české hypotetické povinné pojištění. Bude-li superhrubá mzda zrušena, zaměstnavatelům se povinnost zvýšit základ daně o pojistné vyhne.  

Z pohledu daně z příjmů právnických osob přinese konec přechodného období k 31. prosinci 2020 následující daňové změny: 

  • Podíly na zisku placené z ČR do VB budou vždy předmětem srážkové daně a výhody z implementované směrnice EU nebude možné aplikovat. Dle Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a VB (SZDZ) se na vyplacené podíly na zisku použije sazba 5 %, pokud příjemce vlastní alespoň 25% podíl na hlasovacích právech společnosti. V ostatních případech se uplatní sazba 15 %. 
  • Za určitých podmínek bude moci český daňový rezident nadále uplatňovat osvobození z titulu přijatých podílů na zisku z VB a příjmů z převodu podílu na britské obchodní korporaci, neboť je naplněna podmínka, že korporátní sazba musí být alespoň 12 %. V současné době činí ve VB sazba 19 %. 
  • Při platbách úroků či licenčních poplatků nebude možné využít osvobození vyplývající ze směrnice EU. Dříve vydaná rozhodnutí finančních úřadů pro aplikaci osvobození přestanou platit. Obecnou sazbu srážkové daně pro licenční poplatky ve výši 15 % lze dle SZDZ zredukovat na 10 % nebo 0 % v závislosti na typu licenčního poplatku. Platba úroků nepodléhá dle SZDZ v ČR srážkové dani, jelikož zdanění úroků přísluší pouze VB.  
  • V souvislosti s aplikací směrnice EU týkající se přeměn společností nebude možné využívat speciálních daňových režimů (např. převzetí vyměřené daňové ztráty od zanikající společnosti) pro přeshraniční přeměny, pokud se jich zúčastní společnost, která je rezidentem VB. 
  • Při poskytnutí bezúplatného plnění (daru) rezidentovi VB nebude jeho hodnota představovat položku snižující základ daně.  
  • Při platbách od českého rezidenta rezidentovi VB, které jsou příjmem ze zdrojů na území ČR a z nichž není daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, bude český rezident povinen zajistit daň. 
Sdílet článek