Zpět na výpis

Dotace na energeticky úsporná opatření jsou tady

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 10. května 2024 vyhlásilo druhou výzvu programu Úspory energie (OP TAK). Výzva podporuje aktivity spočívající v úsporách energií v podniku včetně snížení energetické náročnosti nemovitostí. Je určena i pro velké podniky.

Zahájení příjmu žádostí je stanoveno na 24. května 2024 a bude trvat až do 31. října 2025. Alokace výzvy činí 5 mld. Kč a v případě převisu kvalitních projektů může dojít k jejímu navýšení. Ve výzvě můžete získat podporu pro následující aktivity:

  • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů v kombinaci např. s vytápěním nebo chlazením z obnovitelných zdrojů, instalací zařízení pro ukládání energie nebo digitalizaci budovy, investicemi do zelených střech apod.);
  • Opatření v rámci energetického hospodářství,  mimo renovace budov – jde např. o využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) na pevnou biomasu, bioplyn a biometan, modernizace rozvodů elektřiny, tepla, chladu a stlačeného vzduchu, využití odpadní energie či snižování energetické náročnosti, resp. zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.

Do výpočtu způsobilých výdajů se zahrnují zejména výdaje na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, výdaje na inženýrskou činnost, energetický posudek, projektovou dokumentaci a také výdaje na organizaci výběrových řízení. Částka způsobilých výdajů je výzvou omezena na 2 mld. Kč.

Maximální výše dotace činí 30 mil. eur. Míra podpory se odvíjí od velikosti podniku, jež žádá o podporu, dále regionu, ve kterém je projekt realizován, a od konkrétních aktivit, které mají být dotací podpořeny. Pro velké podniky se míra podpory pohybuje od 30 do 60 % způsobilých výdajů v závislosti na výše uvedených kritériích.

Podpořit je možné také výdaje na energetický posudek, projektovou dokumentaci či organizaci výběrových řízení v režimu de minimis. Zároveň výzva umožňuje žádat o podporu na realizaci projektu, v takovém případě je míra podpory stanovena na 50 % způsobilých výdajů (avšak v limitech podpory de minimis). 

Projekt lze realizovat na celém území České republiky kromě Prahy a musí být fyzicky dokončen do 31. října 2026. Počet žádostí o podporu na jednoho žadatele není omezen.

V případě zájmu o podporu rádi prověříme, jestli jsou vaše aktivity v souladu s podmínkami výzvy.