Dotační příležitosti v roce 2021

Přinášíme aktuální informace o dotačních příležitostech v novém roce. Technologická agentura České republiky (TA ČR) upřesnila podmínky programu TREND a Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) nabízí novou výzvu v oblasti úspor energií. Prodloužily se také lhůty pro podání žádostí v programech Aplikace a Inovace.

Veřejná soutěž programu TREND TA ČR

TA ČR plánuje vyhlásit 4. veřejnou soutěž Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogramu 2 – „Nováčci“. V tomto podprogramu mohou o dotaci žádat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v úhrnu nad jeden milion korun. 

Program TREND je zaměřen především na podporu výzkumu a vývoje, jeho cílem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, rozšíření jejich trhů v zahraničí, pronikání na nové trhy nebo posun výše v globálních hodnotových řetězcích. Mezi podpořené výsledky projektu se řadí užitný nebo průmyslový vzor, prototyp či funkční vzorek, software, poloprovoz či ověřená technologie, dále pak patent či metodika (oba pouze v kombinaci s předešlými výsledky). 

Soutěžní lhůta pro příjem návrhů projektu poběží od 11. března do 28. dubna 2021. Projekty bude třeba zahájit v období od 1. ledna do 31. března 2022 a délka projektu nesmí přesáhnout 48 měsíců. Celková alokace veřejné soutěže činí 180 milionů korun, přičemž jeden projekt může být podpořen nejvýše 15 miliony korun. Maximální intenzita podpory projektu činí až 80 % a budou podpořeny provozní výdaje (mzdy včetně stipendií, subdodávky – max. 20 % celkových nákladů, nepřímé i přímé náklady spojené s projektem). O dotaci se mohou ucházet podniky bez ohledu na velikost, a to samostatně, případně v konsorciu s jiným podnikem či výzkumnou organizací. O podporu mohou také žádat projekty s místem realizace v Praze.  

V hodnotícím procesu budou bonifikovány projekty z oblastí průmysl 4.0, automotive, 5G technologie, projekty ke snížení zdravotních hrozeb typu onemocnění COVID-19 a projekty realizované ve strukturálně postižených regionech.  

Další Úspory energie v OP PIK  

V dotačním programu Úspory energie byla v prosinci vyhlášena v pořadí už šestá výzva s názvem „Úspory energie s EPC“. EPC neboli Energy Performance Contracting je metoda financování projektu prostřednictvím budoucích úspor. Prakticky probíhá tak, že žadatel uzavře v rámci projektu kontrakt se společností poskytující energetické služby (tzv. společnost ESCO čili Energy Service Company), která připraví úsporný projekt na míru žadatele a garantuje dosažené úspory, ze kterých je projekt následně financován.  

Hodnocení výzvy je dvoukolové. Předběžné žádosti o dotaci musí být předloženy nejpozději do 31. března 2021 a příjem finálních žádostí o podporu je stanoven od 1. dubna 2021 do 30. září 2021. Celkem je na výzvu alokováno 500 milionů korun, přičemž podporu na jeden projekt je možné získat až ve výši 200 milionů korun. Míra podpory pro velké podniky činí 30 % a počet podaných žádostí na IČO není omezen. Ostatní podmínky této výzvy jsou prakticky totožné se standardní výzvou, o které jsme informovali v prosincových Daňovkách.  

 

OP PIK v roce 2021

V průběhu ledna 2021 lze stále žádat o podporu v programu Inovace, a to do 29. ledna 2021, a také v programu Aplikace, kde byl příjem žádostí prodloužen do 15. ledna 2021.  

Mezi další avizované výzvy roku 2021 patří výzva programu Poradenství – Výzva II – Poradenské služby pro MSP, která by měla být vyhlášena začátkem února 2021 a příjem žádostí je plánován až do června 2021. Výzva bude zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové podniky s cílem přispět k rozvoji podnikatelských aktivit a konkurenceschopnosti malých a středních podniků.  

Ve vazbě na finanční prostředky je také avizováno vyhlášení výzvy v programu ICT a sdílené služby – Digitální podnik, která by měla být zaměřena na pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb). O podporu budou moci žádat pouze malé a střední podniky.  

Pokud vás možnost získat dotační prostředky zaujala, rádi s vámi prodiskutujeme jednotlivé parametry vašeho projektu a další specifické podmínky dané dotačními programy. 

Sdílet článek