Zpět na výpis

Dotační tituly přehledně: aktuální i plánované programy

Nové možnosti dotační podpory v letošním roce přinesl především Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Získat dotační podporu na projekty můžete i v rámci jiných programů, jako je například Modernizační fond nebo programy Technologické agentury České republiky. Shrnujeme aktuálně otevřené programy i ty, na které se můžeme těšit v roce 2023. 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

OP TAK momentálně umožňuje žádat o podporu v programech Aplikace a Úspory energie. V programu Aplikace mohou žádat o podporu subjekty se střední tržní kapitalizací, tedy subjekty, které mají nejvýše 3 000 zaměstnanců, přičemž tento limit se posuzuje v rámci celé skupiny. Pokud žadatel uvedený limit přesahuje, může žádat o podporu v případě, že projekt realizuje ve spolupráci s malým či středním podnikem (MSP). V programu Úspory energie mohou o podporu žádat velké podniky bez omezení.

Program Aplikace je určen na podporu provozních nákladů vynaložených v rámci řešení projektů zabývajících se průmyslovým výzkumem a experimentálním vývojem, resp. na získávání nových poznatků potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb. Žádosti o podporu je možné podávat do 31. ledna 2023. Podniky se střední tržní kapitalizací a velké podniky mohou v rámci dotace získat až 125 mil. Kč. Míra podpory činí 50 % způsobilých výdajů pro průmyslový výzkum a 25 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u podniků se střední tržní kapitalizací. Pro velké podniky řešící projekt ve spolupráci s MSP činí míra podpory 65 % způsobilých výdajů pro průmyslový výzkum, resp. 40 % pro experimentální vývoj. Další výzva v programu Aplikace je plánovaná na poslední čtvrtletí roku 2023.

V programu Úspory energie je možné podpořit investice zaměřené např. na využívání obnovitelných zdrojů energie, zateplení budov, modernizaci rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu či snížení energetické náročnosti budov. Velké podniky mohou získat až 200 mil. Kč, přičemž míra podpory činí 45 %, resp. 35 % způsobilých výdajů.

V rámci OP TAK je v roce 2023 plánováno vyhlášení výzev v programech Potenciál a Úspory vody. Dlouho očekávaný je zejména oblíbený program Potenciál, který přinese podporu investic do výzkumu a vývoje. K vyhlášení má dojít ve druhém čtvrtletí příštího roku. V programu Úspory vody bude možné podpořit investice do opatření k úsporám spotřeby vody v rámci hospodaření podniku, přičemž vyhlášení výzvy se očekává ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023.

Modernizační fond

Modernizační fond nyní dává možnost žádat o podporu v programu RES+ č. 1/2022 – Fotovoltaické elektrárny (FVE) do 1 MWp. Cílem je podpořit výstavbu malých FVE s instalovaným výkonem do 1 MWp včetně. Společně s instalací FVE lze podpořit systémy bateriové akumulace a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody. Žádosti o podporu je možné podávat do 15. března 2023. Maximální míra podpory nesmí překročit 50 % celkových způsobilých výdajů, přičemž maximální jednotková výše podpory je omezena na 11 000 Kč/kWp pro projekty bez akumulace, resp. na 20 000 Kč/kWp v případě projektů s akumulací.

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Cílem TA ČR je centralizovat státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje. Programy zpravidla nabízejí podporu provozních nákladů vzniklých při řešení dílčích projektů výzkumu a vývoje a oproti OP TAK bývá dotace vyplácena předem formou zálohových plateb na roční bázi. Pod záštitou TA ČR můžete žádat o podporu v 9. veřejné soutěži programu TREND, podprogram 2 Nováčci. Jedná se o nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit podniků, které tuto činnost dosud nerealizovaly. Žádosti je možné podávat do 11. ledna 2023. Doba řešení projektu nesmí přesáhnout 48 měsíců. Výstupem musí být např. průmyslový či užitný vzor, prototyp, funkční vzorek atd. Míra podpory pro velké podniky činí 25–65 % způsobilých výdajů, přičemž maximální výše dotace je omezena na 15 mil. Kč. Podmínkou je spolupráce v rámci projektu alespoň s jednou výzkumnou organizací.

V září 2022 byl schválen program DOPRAVA 2030, který je nástupcem programu DOPRAVA 2020+. Nový program podpoří aplikovaný výzkum, jehož výsledky povedou k rozvoji dopravního sektoru a všech druhů dopravy a které přispějí k vyšší udržitelnosti a snížení negativních dopadů na životní prostředí. Konkrétními cíli jsou udržitelná, přístupná a bezpečná doprava, automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava a nízkoemisní a ekologická doprava. Vyhlášení první veřejné soutěže proběhne v roce 2023.

V případě zájmu o podporu v některém z uvedených programů rádi prověříme vhodnost vašich projektů v souladu s konkrétními podmínkami výzvy.