DPH v digitálním věku již na dosah

Připravovaná reforma systému DPH má zlepšit účinnost, spravedlnost a výběr daně a omezit podvody v oblasti DPH. Evropská komise v tuto chvíli chystá konkrétní návrhy, jde zejména o digitální reporting, uplatňování DPH u webových rozhraní a rozšíření režimu jednoho správního místa („OSS – One Stop Shop“) na všechny dodávky zboží a služeb pro konečné spotřebitele a na dodávky zboží mezi podnikateli.

Cílem první reformy je zavést harmonizované požadavky na digitální hlášení ve všech členských státech EU. Evropská komise (EK) proto provedla průzkum toho, jaké údaje by mohly být shromažďovány, jak by mohly být sdíleny mezi daňovými orgány, aby pomohly navázat na systém VIES a vytvářet spolehlivé údaje o transakcích v reálném čase. Tím by mohly okamžitě upozornit na podvody v oblasti DPH. Ve hře je několik scénářů od částečné po plnou harmonizaci a varianty s periodickým (např. měsíčním) reportováním nebo online zaznamenávání transakcí v reálném čase. V rámci částečné harmonizace by se jednotně reportovaly intra-komunitární transakce (zbožové i služby), zatímco reporting lokálních plnění by byl ponechán na jednotlivých členských státech. Zdá se, že tuto variantu členské státy preferují. V první fázi se sběr dat a jejich propojení v EU zaměří na transakce mezi podnikateli (tzv. B2B – Business-To-Business transakce). EK doufá, že do konce roku 2022 představí právní předpis novelizující evropskou směrnici o DPH. Implementace by měla proběhnout v roce 2024, případně 2025.

Druhá reforma usiluje o úpravu směrnice, která by zachytila novou dynamiku vytvořenou v rámci sdílené a „gig“ ekonomiky (flexibilní, „zakázkové“ ekonomiky), která v současné době umožňuje milionům soukromých osob poskytovat služby a zboží. Úprava by zahrnovala i uvalení plných povinností plátce DPH na domnělého dodavatele elektronických rozhraní (platforem a tržišť). A to cestou rozšíření mechanismu fiktivního dodavatele (platforma v pozici fiktivního dodavatele pro účely DPH) na vícero plnění, která se díky platformám uskutečňují. Reforma bere v potaz i zajištění stability a transparentnosti daňových povinností v tomto odvětví pro poskytovatele, uživatele a elektronická rozhraní (platformy a tržiště) a zároveň chce zabránit dvojímu zdanění. Mělo by se jednat o předpisy, jejichž dodržování bude účinné a jednoduché, aby se jak pro daňové poplatníky, tak pro daňové orgány snížila administrativní zátěž a náklady s ní spojené. V neposlední řadě EK usiluje o vyrovnání podmínek s tradiční ekonomikou. 

V rámci třetí navrhované reformy se EK chystá na podzim zveřejnit návrh změn směrnice o DPH, který bude rozšiřovat režim jednoho správního místa (OSS) na všechny zbývající přeshraniční transakce pro konečné spotřebitele a některé nebo všechny přeshraniční dodávky zboží mezi podnikateli (B2B transakce). Cílem je snížit zátěž spojenou s registrací k DPH a samotným reportingem zahraničních nerezidentů. Měla by mít dopad také na zvýšení daňových příjmů a podpořit rozvoj jednotného trhu. O této změně jsme již informovali.

Sdílet článek