Zpět na výpis

Investiční pobídky se v některých krajích zvýší, jinde klesnou

Vláda v listopadu schválila hned dvě nařízení, která ovlivní investiční pobídky poskytované v České republice. Na velké části území ČR budou podmínky příznivější a maximální rámec poskytnuté podpory bude navýšen. Poskytnuté pobídky však bohužel budou v některých krajích v důsledku nových pravidel EU omezeny. Stejný efekt se pak v následujících letech projeví i v oblasti dotací, které jsou zčásti poskytovány na základě stejných evropských pravidel.

Vizí novely nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách je zlepšit zacílení investičních pobídek na progresivní obory a takové investice, které jsou ve strategickém zájmu České republiky.  

 

Strategické investiční akce

Investiční pobídky již od roku 2012 obsahují koncept tzv. strategické investiční akce. Jedná se o významné investice, u kterých stát poskytuje výhodnější kombinaci investičních pobídek, především v podobě vyššího podílu peněžní hmotné podpory (tzv. cash grant). Pro tento typ investic dochází k následujícím změnám: 

Pokud projekt splní definici strategické investiční akce, může dosud získat hmotnou podporu na pořízení dlouhodobého majetku až ve výši 10 % způsobilých nákladů, nejvýše však 1,5 mld. Kč. V rámci novelizace stát zvýhodňuje kraj Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský, kde se hmotná podpora na pořízení dlouhodobého majetku zvyšuje na 20 % způsobilých nákladů, a to bez omezení absolutní hodnoty. Zbývající část investiční pobídky stát i nadále poskytne formou slevy na dani.  

Za strategickou investiční akci budou bez dalšího omezení považovány všechny investice do: 

  • výroby výrobků se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob, 
  • odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností a  
  • činností s vyšší přidanou hodnotou a zároveň výzkumem a vývojem s využitím klíčových technologií.  

Za klíčové technologie vláda považuje například nanotechnologie, biotechnologie, fotoniku, mikroelektroniku, nanoelektroniku, technologie umělé inteligence, technologie pokročilých materiálů a pokročilé výrobní technologie.  

Pro ostatní obory vláda snižuje požadovaný minimální počet nových pracovních míst z 500 na 250. Naopak zvyšuje limit pro minimální investici do dlouhodobého majetku z dosavadních 500 mil. Kč na 2 mld. Kč, přičemž nejméně 1 mld. Kč musí firmy vynaložit na pořízení strojního zařízení (dosud stačilo 250 mil. Kč).  

Novelizované nařízení je účinné od 1. ledna 2022 a bude se vztahovat na žádosti o investiční pobídku podané po tomto datu.  

 

Změna veřejné podpory

Vláda také s účinností od 1. ledna 2022 schválila nařízení týkající se změny míry veřejné podpory. Ta vychází z úpravy evropských pravidel. Jedná se o stanovení maximální míry poskytnuté pobídky nebo dotace ve vztahu ke způsobilým výdajům (tedy například z výše investice). Dosavadní úprava stanovovala pro tzv. velké podniky z celé republiky (s výjimkou Prahy) jednotnou míru 25 %. Pro malé a střední podniky platila míra o 20 % respektive 10 % vyšší. Nově bude míra podpory pro velké podniky následující: 

  • 40 % pro Karlovarský a Ústecký kraj;  
  • 30 % pro Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Zlínský, Moravskoslezský a Olomoucký kraj;  
  • 25 % pro okresy Plzeň-sever, Tachov, Rakovník, Kladno a Mělník; 
  • 15 % pro zbývající okresy Středočeského, Plzeňského, Jihočeského, Jihomoravského kraje a Vysočiny. Pokud je rozhodnutí o příslibu vydáno do 31. prosince 2024, může se míra podpory zvýšit na 20 %; 
  • 0 % pro Prahu. 

 

Bonifikace pro malé a střední podniky zůstává stejná

Podle přechodných ustanovení bude v případě investic v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji aplikována míra podpory platná do 31. prosince 2021, tedy 25 %. Tato podpora platí jen pro projekty, které odevzdaly žádost před 1. lednem 2022 a do tohoto data nezískali rozhodnutí o příslibu pobídky.  

 

Soulad s evropskými pravidly

V rámci vládních nařízení zatím nebyly implementovány všechny změny vyplývající z nových evropských pravidel pro veřejnou podporu (Nová evropská pravidla pro veřejnou podporu | KPMG Česká republika (danovky.cz)), které budou platné taktéž od 1. ledna 2022. Od tohoto data tak nebude česká právní úprava pobídek zcela v souladu s evropskou. V případech, kdy jsou podmínky evropské úpravy přísnější než české, se, jako již několikrát v minulosti, přímo aplikují evropská pravidla (např. nemožnost podpořit prosté rozšíření výroby v určitých krajích).  

Upozorňujeme, že na rozdíl od české úpravy, kde je pro rozhodnutí, jestli se řídit stávající nebo novou úpravou, směrodatné datum podání žádosti, se v případě evropských pravidel v úvahu bere datum vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky. Nová evropská pravidla se proto budou vztahovat na všechny projekty, u kterých sice bylo požádáno o investiční pobídku ještě v roce 2021, ale do 1. ledna 2022 nebylo vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky.