Zpět na výpis

Jak a kdy žádat o COVID nájemné

Evropská komise schválila minulý týden výzvu COVID nájemné a její vyhlášení ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) se očekává v nadcházejících dnech. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím nového informačního systému MPO, přičemž klíčové bude vyplnit žádost správně a podat ji co nejdříve.

Parametry podpory 

O základních parametrech podpory jsme už informovali. Nově se počítá s úpravou, že podnikatelé, jejichž pronajímatelem je instituce z veřejné sféry, dostanou automaticky slevu na nájemném celých 80 % a vyhnou se tak nutnosti dojednávat slevu 30 % u pronajímatele.

Při výpočtu nájemného je třeba brát ohledy i na následující faktory. V situacích, kdy se k nájemnému účtuje DPH (žadatel je plátce DPH), není DPH způsobilým výdajem a nelze na něj čerpat podporu. V případě, kdy není stanovena pevná částka nájemného, je výdajem, na který lze čerpat podporu, pouze základní nájemné. 

Podmínky pro získání podpory 

Podpora cílí na podnikatele ve službách a maloobchodní oblasti. Nájemce nesmí být zároveň spřízněnou osobou s pronajímatelem provozovny. Žadatel také nesmí být v prodlení s platbou svých závazků vůči institucím (finanční úřad, zdravotní pojišťovny, celní úřad nebo ministerstvo financí). V neposlední řadě nesmí žadatel přečerpat maximální výši podpory stanovené dočasným rámcem Evropské komise, který stanovuje maximální výši přímé dotace na 800 000 eur. 

Podmínka omezení čerpání podpory dočasným rámcem Evropské komise pokládá otázku o součinnosti programu COVID nájemné s podporou Antivirus. V zásadě platí, že tyto dva programy kombinovat lze. Otázkou však zůstává, zda se podpora Antivirus do dočasného rámce počítá a pokud ano, tak zda ve všech svých podobách (jednotlivé formy podpory Antivirus naleznete v tomto článku). 

Co je potřeba k žádosti o podporu?  

Za každou provozovnu je možné podat pouze jednu žádost o dotaci.  Z informací, které jsou v současnosti k dispozici, vyplývá, že k žádosti bude potřeba přiložit následující dokumenty: 

  • GDPR 
  • Čestné prohlášení příjemce podpory  
  • Čestné prohlášení pronajímatele komerčního objektu 
  • Čestné prohlášení pronajímatele státního objektu 

Zjednodušeně se dá říci, že obsahem čestného prohlášení příjemce podpory je potvrzení, že splňuje výše uvedené podmínky podpory. V čestném prohlášení pronajímatele je potřeba navíc uvést základní parametry nájemního vztahu. Tedy informace o provozovně, výše nájmu nebo datum konce nájemní smlouvy. V příloze GDPR žadatel dává svolení ke zpracování osobních údajů.

Současně bude nutné vyplnit žádost v informačním systému a doložit dokumenty prokazující úhradu nájemného za leden a únor 2020, popř. říjen až listopad 2019 pro doložení „obvyklé” ceny nájmu a dále doklady potvrzující úhradu části nájemného pro danou provozovnu alespoň ve výši požadované dotace za rozhodné období, tj. duben - červen 2020.  

Klíčové bude vyplnit žádost správně a úplně, jelikož v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých informací nebude žádosti vyhověno.  

Pokud Vás tato podpora zaujala, neváhejte nás kontaktovat.