Zpět na výpis

Jak se připravit na IFRS 18 – Prezentace a zveřejňování v účetní závěrce

Nový standard IFRS 18, který nahradí současný IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky, bude účinný od 1. ledna 2027. Bude uplatňován retrospektivně a bude možné jej přijmout předčasně.

Cílem nového standardu je poskytnout konzistentnější, srovnatelnější a transparentnější informace investorům. Změní se způsob, jakým společnosti prezentují své výsledky ve výkazu zisku a ztráty a jak zveřejňují informace v příloze k účetní závěrce – to zahrnuje prezentaci některých specifických ukazatelů (ukazatelů výkonnosti managementu), které budou nyní součástí auditované účetní závěrky.

Hlavními změnami bude zavedení detailněji strukturovaného výkazu zisků a ztrát, zejména nově definovaný mezisoučet „provozního zisku“ (investiční a finanční činnosti jsou z něj nyní výslovně vyloučeny) a požadavek, aby všechny výnosy a náklady byly rozděleny do tří nových odlišných kategorií na základě hlavních podnikatelských činností společnosti.

IFRS 18 také vyžaduje, aby byly některé ukazatele vysvětlující finanční výkonnost společnosti uvedeny v účetní závěrce a zavádí úzkou definici tzv. výkonnostních ukazatelů managementu.

V neposlední řadě nový standard poskytuje vodítko pro seskupování informací v účetní závěrce – zda jsou informace zahrnuty v primární účetní závěrce anebo dále rozčleněny v příloze. Společnostem se rovněž nedoporučuje označovat položky jako „ostatní“.