Zpět na výpis

Kompenzace nákladů na energie pro podniky: základní parametry

AKTUALIZOVÁNO // Očekávaná pomoc firmám se zvýšenými náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádného růstu jejich cen se blíží. Vláda upřesnila podmínky programu s přepokládanou alokací až 30 mld. Kč a vyhlášení výzvy s konkrétními parametry avizovala na první polovinu listopadu. Tyto podmínky se však budou ještě upravovat na základě novelizovaného Dočasného krizového rámce, ze kterého program vychází a který schválila Evropská komise 28. října 2022. 

Podpora na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu je podle posledních informací z poloviny října určena pro firmy podnikající ve všech sektorech českého hospodářství s výjimkou odvětví, v nichž se uvažuje o zavedení daně z neočekávaných zisků. Subjekty a podniky se zastropovanými cenami elektřiny a plynu dle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. budou z čerpání kompenzace také vyloučeny.

Podniky budou moci žádat o podporu na tzv. způsobilé náklady, které se stanoví:

  • objemem jednotek zemního plynu a elektřiny, jež společnost nakoupila v tzv. způsobilém období, tj.  od 1. února 2022 do 31. prosince 2022 (novelizovaný rámec prodlužuje způsobilé období do 31. prosince 2023); a
  • zvýšením jednotkové ceny za tyto energie, která je dána rozdílem mezi zaplacenou jednotkovou cenou v daném měsíci způsobilého období a dvojnásobkem (podle novelizovaného rámce bude možné použít koeficient 1,5) jednotkové ceny zaplacené společností v průměru za tzv. referenční (srovnávací) období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.

Podniky tak budou mít nárok na podporu v případě, že jejich náklady na energie vzrostou alespoň dvojnásobně (případně 1,5 násobně podle novelizovaného rámce).

Podpora bude mít formu dotace na způsobilé výdaje poskytnuté na bankovní účet příjemce na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem podpory. Pro všechny podniky bude základní výše dotace činit alespoň 30 % způsobilých nákladů (podle novelizovaného rámce 50 %), maximálně však 45 mil. Kč (podle novelizovaného rámce 100 mil. Kč).

Novelizovaný rámec obsahuje i možnost poskytnout veřejnou podporu ve výši 40 % způsobilých nákladů, a to až do výše 100 mil. eur. Ukazatel EBITDA (včetně  poskytnuté podpory) za rozhodné období však nemůže přesáhnout 70 % hodnoty EBITDA za srovnávací období.

Pro energeticky náročné podniky, u kterých náklady na energie činí alespoň 3 % (hodnoty produkce /obratu), bude platit:

  • Povinnost doložit, že jsou v provozní ztrátě, přičemž alespoň polovinu této ztráty způsobí náklady na zemní plyn a elektřinu (novelizovaný rámec obsahuje pouze podmínku doložení poklesu ukazatele EBITDA ve způsobilém období alespoň o 40 % nebo záporné EBITDA, a to v porovnání s rokem 2021). 
  • Nárok na podporu ve výši 50 % (podle novelizovaného rámce 65 %) způsobilých nákladů.
  • Pokud obrat v rámci činností ve zvlášť postižených odvětvích, jako jsou například výroba papíru, chemických vláken, dutého skla, mědi a dalších uvedených v příloze I Dočasného krizového rámce, tvoří více než 50 % celkového obratu podniku za rok 2021, podpora může dosáhnout až 70 % způsobilých nákladů na všechny činnosti podniku (podle novelizovaného rámce 80 %). 

Maximální výše dotace pro energeticky náročné podniky navržená programem činí 200 mil. Kč a výše podpory se omezuje částkou ve výši 80 % z provozní ztráty podniku. Novelizovaný rámec potom obsahuje maximální výši podpory ve výši 50 mil. eur, resp. 150 mil. eur (pokud podnik působí ve vybraných sektorech). Zároveň stanoví podmínku, že ukazatel EBITDA (včetně  poskytnuté podpory) za rozhodné období však nemůže přesáhnout 70 % hodnoty EBITDA za srovnávací období. 

Mezi další podmínky programu patří např. povinnost uchovat související dokumentaci k podpoře po dobu 10 let, po kterou zároveň mohou příslušné orgány provést kontrolu. Současně musí management společnosti prohlásit, že se v době podání žádosti o podporu zcela a nejen dočasně vzdává jakéhokoli navýšení své odměny (včetně všech složek a pohyblivé části odměny) za probíhající hospodářský rok bez náhrady. Další podmínky, jako např. závazek stanovit cestu ke snížení uhlíkové stopy spotřeby energie nebo zavedení opatření v oblasti energetické účinnosti, mohou být doplněny na základě znění novelizovaného rámce.

Žádosti by se měly administrovat prostřednictvím informačního systému AIS MPO nebo obdobného systému.

Konkrétní parametry podpory budou uvedeny ve výzvě, jejíž vyhlášení můžeme očekávat v první polovině listopadu.  

Pozn. redakce: Výzvu 1 z Programu podpory vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve středu 2. listopadu 2022. Podrobnosti najdete zde.