Zpět na výpis

Mezitímní výkaznictví v období změn a nejistoty

Externí události, jako jsou přírodní katastrofy, geopolitické události, změna klimatu či inflační tlaky, přinášejí řadu problémů a rizik, které mohou ovlivnit způsob vykazování a oceňování aktiv, závazků, výnosů a nákladů dané společnosti.

Pokud změny v okolnostech způsobily, že významné informace zveřejněné v poslední roční účetní závěrce jsou méně relevantní, měla by společnost zvážit, zda v mezitímní účetní závěrce neposkytnout další doplňující informace. 

IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví obecně vyžaduje, aby všechny události a transakce byly vykázány a oceněny tak, jako by mezitímní období bylo samostatným obdobím. Při sestavování samotné mezitímní účetní závěrky je třeba:

  • posoudit schopnost společnosti pokračovat v činnosti k datu mezitímní účetní závěrky,
  • uvést aktualizované informace oproti poslední roční účetní závěrce, a
  • poskytnout údaje, které uživatelům mezitímní účetní závěrky umožní pochopit celkový dopad externích událostí na finanční pozici a výkonnost společnosti. 

Všechny důležité informace můžete najít v Mezitímních ilustrativních zveřejněních a Checklistu pro mezitímní účetní závěrku.