Zpět na výpis

Nové COVID programy na podporu podnikání

Vláda vyhlásila nové programy k podpoře podnikání: COVID – Nepokryté náklady a COVID – 2021. Obdobně jako u ostatních COVID programů bude žadatel žádat prostřednictvím portálu AIS MPO.

COVID – Nepokryté náklady

Účelem podpory je kompenzace fixních nákladů podnikatelů, kteří oproti období před začátkem pandemie COVID-19 zaznamenali výrazný pokles obratu. V první výzvě by rozhodným obdobím měla být doba od 1. ledna 2021 do 31. března 2021. Zásadní podmínkou pro přiznání podpory je skutečnost, že žadateli v rozhodném období poklesl obrat oproti stejnému období v roce 2019 nebo 2020 o více než 50 %. Výsledky hospodaření bude žadatel prokazovat na základě upraveného výkazu zisku a ztráty za rozhodné období potvrzeného účetním nebo daňovým poradcem. V případě, že bude ztráta po započtení dotací přesahovat částku 2 miliony Kč, bude nutné předložit výkaz ověřený statutárním auditorem nebo auditorskou společností.

Výše podpory by měla dosahovat 60 % nepokrytých fixních nákladů, a to až do výše 40 milionů Kč v jedné výzvě. Tuto podporu nelze kombinovat s podporou COVID 2021 a kompenzačním bonusem.

Za nepokryté fixní náklady se pro účely podpory COVID – Nepokryté náklady považuje ztráta snížená o poskytnuté dotace notifikované dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, tj. Antivirus A, B, A Plus,a o další dotace na způsobilé výdaje.   

Příjem žádostí je stanoven na dobu od 19. dubna 2021 do 19. července 2021.

COVID – 2021

Podpora je poskytována na udržení podnikatelské činnosti a její provoz, jako jsou například náklady na materiál, splátky úvěrů nebo osobní náklady vzniklé od 1. února 2020 do 31. března 2021. Tato podpora spadá do dočasného rámce Evropské komise, dle kterého lze aktuálně poskytovat podporu do limitu 1 800 tis. eur, a to do konce roku 2021. 

Chce-li se žadatel ucházet se o tuto podporu, musí doložit, že mu v rozhodném období tržby poklesly alespoň o 50 %. Rozhodným obdobím bude v první výzvě období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021 a pokles tržeb bude porovnáván s obdobím od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020.

Výše podpory bude činit 500 Kč na každého zaměstnance v pracovním poměru (vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků – FTE) za každý den v rámci rozhodného období, tj. v první výzvě od 11. ledna 2021 do 31. března 2021, tedy 80 dnů. Při výpočtu se zohledňují pouze zaměstnanci přihlášení k 11. lednu 2021 k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení. V případě žadatelů s méně než třemi zaměstnanci pak bude podpora činit vždy 1 500 Kč na den (podmínkou je však alespoň jeden zaměstnanec vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků – FTE). 

Podporu COVID – 2021 nelze kombinovat s ostatními podporami na zmírnění dopadů pandemie COVID – 19 s výjimkou programu Antivirus (a po zohlednění úprav rozhodného období i s podporou COVID –Ubytování II). 

Příjem žádostí je stanoven na dobu od 12. dubna 2021 do 31. května 2021.

Závěr

Obě výše uvedené podpory jsou určeny pro fyzické i právnické osoby.

Po zkušenostech s předchozími výzvami doporučujeme podat žádost s dostatečným časovým předstihem před koncem lhůty pro podání. Žadatel tak předejde možným technickým problémům způsobeným přetížením systému v posledních dnech před uplynutím lhůty pro podání.