Zpět na výpis

Nový zákon o účetnictví je hotový, začíná schvalovací proces

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh nového zákona o účetnictví, u něhož bylo ukončeno připomínkové řízení. Zákon má dle návrhu nabýt účinnosti 1. ledna 2025. Nyní bude projednán Legislativní radou vlády a poté předložen vládě ke schválení. Během legislativního procesu samozřejmě může text doznat změn. Jeho schválení lze očekávat nejdříve na podzim.

Nový zákon o účetnictví je rozsáhlý předpis (návrh nového zákona o účetnictví). Vybíráme některé ze změn, které by měl přinést ve srovnání se stávajícím zákonem:

  • Zaměřuje se zejména na účetní výkaznictví, tedy na tvorbu účetní závěrky podávající věrné a poctivé zobrazení finanční situace a finanční výkonnosti účetní jednotky, nikoli tolik na samotné vedení účetnictví. 
  • Definuje řadu zásad, které vycházejí z mezinárodních účetních standardů a které například preferují ekonomický obsah rozdílných právních skutečností (stejný přístup k vlastnickému právu k věcem a pořízení věci na finanční leasing, kdy je v obou situacích věc považována za aktivum účetní jednotky).
  • Rozšiřuje využití mezinárodních standardů schválených Evropskou unií při vedení účetnictví a přípravě účetních závěrek. Rozlišuje mezi povinným využitím mezinárodních účetních standardů např. pro finanční instituce a fondy a dobrovolným využitím pro účetní jednotky, které jsou zahrnuty do konsolidace podle mezinárodních účetních standardů (případně je jejich správcem daně Specializovaný finanční úřad).
  • Zužuje rozsah účetních jednotek. Fyzickým osobám, pobočkám zahraničních entit nebo některým neziskovým organizacím by tak neměla vzniknout povinnost vést účetnictví podle tohoto zákona s tím, že bude ale třeba vést účetnictví v určité formě pro účely stanovení základu daně. 
  • Rozšiřuje možnost používat cizí měnu jako měnu účetnictví i na ostatní měny kromě eura, dolaru a britské libry, pokud splní podmínky pro funkční měnu. 
  • Navrhuje zvýšit hranice pro povinný audit pro účetní jednotky s aktivy, ročním čistým obratem a průměrným počtem zaměstnanců převyšujícími hodnoty 120 mil. Kč, resp. 240 mil Kč, resp. 50 (musí být splněna alespoň dvě kritéria). 
  • Součástí zveřejněného materiálu jsou i základní teze prováděcích předpisů, aby bylo možné zohlednit změny v účetních metodách při přípravě změnového zákona (včetně novely zákona o daních z příjmů), který se v současné době připravuje a měl by nabýt účinnosti spolu s novým zákonem o účetnictví.

O tom, zda bude naplněn cíl snížit administrativní zátěž účetních jednotek, však rozhodne až podoba změnového zákona, především novela zákona o daních z příjmů.