Oblíbené programy v rámci OP PIK vyhlášeny naposledy

V rámci končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byly vyhlášeny poslední výzvy, a to v programech Potenciál, Aplikace a Inovace – inovační projekt. Dotační programy jsou při splnění stanovených podmínek určeny i pro velké podniky.

Potenciál – Výzva VIII

Podporu lze získat na založení nebo rozvoj centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění jeho aktivit. Způsobilými výdaji jsou náklady na investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy pouze částečně).

Aplikace – Výzva IX

Podporovanými aktivitami jsou realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout osobní náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení, náklady na smluvní výzkum, náklady na poradenské služby VaV a dodatečné režijní a ostatní provozní náklady. Nejedná se tedy o dotaci na investice.

Inovace – inovační projekt – Výzva IX

V rámci tohoto programu lze získat podporu na produktovou, procesní, organizační nebo marketingovou inovaci. Mezi způsobilé výdaje patří zejména investiční náklady spojené s inovací.

Ve všech programech mohou být žadateli i velké podniky, které však mohou žádat o podporu ve vybraných programech pouze v případě, že jejich projekt splňuje podmínky kódu intervence 065 (program Potenciál a Inovace), resp. 063 (program Potenciál):

  • Kód intervence 065 – projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu s provazbou na oběhové hospodářství (projekty zaměřené na cirkulární ekonomiku).
  • Kód intervence 063 – podpora projektů, jejichž hlavním účelem je spolupráce s malým nebo středním podnikem na daném vývojovém projektu, přičemž MSP bude mít povinnost využívat pořízenou infrastrukturu minimálně z 30 % strojního času po dobu pěti let. Velký podnik může pokrýt všechny náklady projektu.

Parametry jednotlivých programů:

Parametr Potenciál Aplikace Inovace
Příjem žádostí 14. června 2021 – 26. srpna 2021 8. června 2021 – 31. července 2021 15. června 2021 – 30. srpna 2021
Výše alokace 1 mld. Kč 1 mld. Kč 1 mld. Kč
Výše dotace 2–100 mil. Kč 2–100 mil. Kč 1–100 mil. Kč
Míra podpory 50 % způsobilých výdajů 25–65 % způsobilých výdajů* 25–45 % způsobilých výdajů
Žadatel velký podnik, MSP velký podnik, MSP a výzkumné organizace velký podnik, MSP
Podmínky účasti velkého podniku splnění jedné z intervencí 065, resp. 063 i bez splnění intervencí v omezené výši alokace a s nižší maximální výší dotace pouze projekty splňující intervenci 065
Typ výzvy kolová kolová kolová

*pro velké podniky v závislosti na podporované aktivitě a realizaci projektu v účinné spolupráci nebo bez ní

Pro všechny programy platí, že projekty musí být realizovány na území ČR mimo Prahu. Mezi podporované aktivity nepatří prostá obnova majetku a výrobní aktivity. Žadatel o dotaci musí mít zapsány skutečné majitele dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zápis musí být proveden před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Další podmínky jsou součástí jednotlivých výzev.

V případě zájmu vám rádi poskytneme bližší informace, případně prověříme adekvátnost programu pro vaše plánované aktivity a další stanovené specifické podmínky.

Sdílet článek