OP TAK vyhlásil dlouho očekáváné první výzvy

Nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) spustil od 1. září příjem žádostí do programů Aplikace, Inovace a Úspory energií. Dotační programy Aplikace a Úspory energie jsou určeny i pro velké podniky. Program Inovace omezuje žadatele z řad velkých podniků kritériem zaměstnávání maximálně 499 zaměstnanců.

Aplikace – výzva I

Podporovanými aktivitami jsou průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Mezi způsobilé výdaje můžete zahrnout provozní náklady, které vynaložíte při řešení projektu. Konkrétně jde o náklady na smluvní výzkum a poradenské služby výzkumu a vývoje, osobní náklady vývojových pracovníků řešících projekt, náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného majetku, náklady na materiál a komponenty, dodatečné režijní náklady. Povinným výstupem projektu musí být např. prototyp, patent nebo ověřená technologie. Velký podnik (včetně mid-caps a small mid-caps) je oprávněn předložit maximálně dva projekty, tzn. dvě žádosti o podporu.

Inovace – výzva I

V rámci tohoto programu můžete získat podporu na produktovou nebo procesní inovaci za využití ukončených výsledků výzkumu a vývoje. Mezi způsobilé výdaje patří zejména náklady na projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti, práva k užívání duševního vlastnictví a certifikace produktů. Při splnění stanovených podmínek můžou být způsobilými výdaji také náklady na technologie a stavby. Oproti předchozímu programovacímu období není program určen pro velké podniky. Počet žádostí podaných na jedno IČ není omezen.

Úspory energie – výzva I

V rámci této výzvy je možné žádat o podporu například pro snížení energetické náročnosti budov, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu, využití odpadní energie, modernizaci výrobních a technologických procesů atd.

Uplatnit můžete také náklady na dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, inženýrskou činnost, energetický posudek, projektovou dokumentaci a výdaje na organizaci výběrových řízení. Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace je 25 000 Kč/GJ za rok, tj. ekvivalent 90 000 Kč/MWh úspory ročně. Pro zajištění hospodárnosti projektu nesmí skutečné výdaje přesáhnout 37 500 Kč/GJ úspory ročně, resp. 135 000 Kč/MWh. Projekty dále musí splnit úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů minimálně ve výši 30 % nebo v případě projektů mimo renovaci budov dosáhnout snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů alespoň o 30 % v porovnání s předchozími emisemi. Počet žádostí na jedno IČ není omezen. 
 

Parametry jednotlivých výzev
Parametr Aplikace Inovace Úspory energie
Příjem žádostí 1. 9. –  30. 11. 2022 1. 9. –  30. 11. 2022 1. 9. –  30. 11. 2023
Výše alokace 4 mld. Kč 1 mld. Kč 10 mld. Kč
Nejzazší datum pro ukončení  31. 12. 2026 31. 10. 2025 30. 11. 2025
Výše dotace 2 mil. Kč – 125 mil. Kč 1 mil. Kč – 40 mil. Kč 500 tis. Kč – 200 mil. Kč
Míra podpory* 25 % – 85 % 20 % – 60 % 35 % – 65 %
Žadatel velký podnik, MSP, spol. se střední tržní kapitalizací** a výzkumné o. small mid-caps, MSP velké podniky, MSP
Podmínky pro velké podniky účinná spolupráce s MSP *** X X
Typ výzvy kolová kolová průběžná

* Závisí na velikosti podniku a místě realizace projektu.  

** Jedná se o subjekty, které mají nejvýše 3 000 zaměstnanců a nejsou malými a středními podniky. 

*** V případě účasti velkého podniku s počtem zaměstnanců vyšším než 3000 je vždy nutné realizovat projekt ve spolupráci s malým či středním podnikem a zároveň naplnit definici účinné spolupráce. 

 

Pro všechny programy platí, že projekty musíte realizovat na území ČR mimo Prahu. Mezi podporované aktivity nepatří prostá obnova majetku a výrobní činnost. Další podmínky jsou součástí jednotlivých výzev.

V případě zájmu vám rádi poskytneme bližší informace, případně prověříme vhodnost programu pro vaše plánované aktivity a další specifické podmínky.

 

Sdílet článek