Zpět na výpis

Podpora cirkulárního řešení v podnicích

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 20. července 2022 první výzvu na podporu cirkulární ekonomiky v rámci Národního plánu obnovy. Program má urychlit přechod na oběhové hospodářství.

Výzva podpoří projekty, jejichž cílem je předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastruktury, omezení plýtvání druhotnými surovinami, zvýšení obsahu recyklovaných materiálů ve výrobcích a zvýšení surovinové bezpečnosti ČR.

Plánovaná alokace výzvy činí 1 mld. Kč, přičemž o podporu mohou žádat i velké podniky. Míra podpory může dosáhnout až 40 % způsobilých výdajů: minimální výše dotace je 1 mil. Kč a maximální 20 mil. Kč. Podpořit lze projekty na celém území České republiky včetně Prahy. 

Příjem žádostí probíhá od 27. července do 30. září 2022 a může být zastaven při dosažení požadované alokace v přijatých žádostech o podporu, nejdříve však 30 dnů od vyhlášení výzvy. Fyzická realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. června 2025. Příjemce podpory musí během projektu naplnit oba z níže uvedených indikátorů a dále je povinen jejich hodnoty sledovat a vykazovat o nich informace:

  • 00005 – Využívání druhotných surovin;
  • 00028 – Úspora materiálu či snížení produkce odpadu.

Mezi způsobilé výdaje patří dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Nehmotný však pouze tehdy, je-li nezbytný k řádnému provozování hmotného majetku.

V případě zájmu o tento program rádi prověříme, jestli vaše aktivity mohou dosáhnout na podporu.