Zpět na výpis

Program TREND podpoří rozvoj technologií 5G

Technologická agentura České republiky (TA ČR) v říjnu vyhlásila 8. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v programu TREND se zaměřením na rozvoj technologií 5G a vyšších.

O podporu se budou moci ucházet projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků výzkumu do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Dále projekty rozvíjející nové služby, technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Plánovaná alokace výzvy činí 300 mil. Kč, přičemž o podporu mohou žádat i velké podniky. Maximální povolená intenzita podpory může u velkých podniků dosáhnout až 50 % způsobilých výdajů, v případě účinné spolupráce až 65 % způsobilých výdajů. Maximální částka podpory na jeden projekt je 15 mil. Kč. Uchazeč může do této veřejné soutěže podat max. čtyři návrhy projektů.

Příjem žádostí probíhá od 6. října do 23. listopadu 2022. Fyzickou realizaci projektu musí žadatelé zahájit mezi červnem a srpnem 2023 a ukončit nejpozději do 31. prosince 2025, přičemž délka řešení projektů by se měla pohybovat mezi 12 a 31 měsíci. 

Podpořit je možné pouze projekty, které předpokládají uplatnění výsledků/výstupů projektů do praxe. Výsledky/výstupy projektu tak představují závazné parametry, kterých je do doby ukončení projektu nutno dosáhnout. Výstupem projektu může být průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, software, poloprovoz nebo ověřená technologie.

Mezi způsobilé výdaje patří osobní náklady, náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady a nepřímé náklady do výše 20 % skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů v příslušném kalendářním roce.

V případě zájmu o tento program rádi prověříme, jestli vaše aktivity mohou dosáhnout na podporu.