První výzva z Národního plánu obnovy je tady

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu v rámci Národního plánu obnovy. Cílem výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace je podpora projektů, které zvýší instalovaný výkon fotovoltaických zdrojů a následně povedou k navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na území celé České republiky.

Příjem žádostí o podporu fotovoltaických elektráren (FVE) byl spuštěn 22. března 2022 a bude probíhat prostřednictvím aplikace MS2014+ od 22. března do 30. června 2022. V případě, že bude požadovaná alokace v přijatých žádostech o podporu v dané aktivitě dosažena ještě před 30. červnem 2022, bude příjem žádostí zastaven. Ne však dříve než po uplynutí 30 dnů od vyhlášení výzvy.

V rámci projektu je možné uplatnit pouze jedno místo realizace, to znamená jedno odběrné nebo předávací místo. Na každé odběrné nebo předávací místo může žadatel podat pouze jednu žádost o dotaci. Realizace projektu musí být dokončena do 30. listopadu 2023.

Prostředky budou alokovány do dvou aktivit:

  • aktivita, kdy žadatelem je vlastník nemovitosti nebo má celou nemovitost v nájmu. Této aktivitě budou přiděleny 3 mld. Kč a
  • aktivita, kdy žadatel má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE. Zde bude výše podpory 1 mld. Kč.

Míra podpory z celkových způsobilých výdajů bude činit pro fotovoltaické systémy 35 %. Pro systém akumulace 50 %, na území hlavního města to pak bude o 5 % méně.
 

Kdo může žádat a o kolik?

Podpory se dočkají fotovoltaické elektrárny na podnikatelských budovách včetně přístřešků, využívané například pro automobily, stavební techniku nebo skladování materiálu s instalovaným výkonem od 1 kWp do 1 MWp včetně. Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, kdy je akumulace součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro optimalizaci využití vyrobené elektrické energie.

Podporu naopak nelze získat pro instalaci FVE na bytové či rodinné domy nebo stavby pro rodinnou rekreaci, instalace umístěné na zemi, instalace FVE uskutečněné veřejnými subjekty, včetně společností v jejich 100% vlastnictví a dále výzkumné, vývojové a pilotní projekty.

Za způsobilé výdaje bude MPO považovat investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie, projektové dokumentace stavby a inženýrské činnosti ve výstavbě. 

Pokud máte o tuto výzvu zájem, rádi vám poskytneme bližší informace a prověříme, jestli ji můžete využít pro vámi plánované aktivity.

Sdílet článek