Zpět na výpis

Stručné aktuality, červenec 2023

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA
 

 • Ve Sbírce zákonů vyšlo:
  • Vyhláška 191/2023 Sb. kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023.
  • Sdělení 192/2023 Sb. MPSV, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory.
  • Zákon 173/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.
  • 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů a 172/2023 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.
 • Ministerstvo financí vydalo aktualizovaný přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění.
 • Vláda schválila novelu zákonů v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří s účinností od 1. ledna 2024. Novela navrhuje úpravy III. penzijního pilíře s cílem zvýšit atraktivitu spoření na stáří a zavádí nový státem podporovaný způsob spoření na důchod, tzv. dlouhodobý investiční produkt.
 • Finanční správa upozorňuje na odložení účinnosti novely zákona o DPH týkající se nemovitých věcí na 1. ledna 2024.
 • Finanční správa vydala dále informace k zálohám na daň z neočekávaných zisků a oblasti DAC7:
 • Vláda schválila novelu, která umožní zakládat energetická společenství a sdílení vyrobené elektřiny.
 • MPO zveřejnilo výsledky přeměření administrativní zátěže podnikatelů za rok 2022, které provedlo ve spolupráci s dotčenými resorty a ostatními úřady státní správy za využití online nástroje Databáze informačních povinností. Zpráva informuje o realizovaných systémových krocích a opatřeních ke snižování zátěže podnikatelů, o digitálních projektech v působnosti ministerstva a o pracovních skupinách, které se podnikatelským prostředím zabývají. Přehled o platných i připravovaných opatření lze nalézt také na webové stránce www.stopbyrokracii.cz.    
 • MPSV v rámci projektu DigiKompetence vytvořilo nový scénář autoevaluačního nástroje EVALDO – Home office pro otestování úrovně digitálních kompetencí, které jsou potřebné pro výkon práce z domova. Více informací najdete ZDE.  
 • Vláda v červnu schválila novelu zákona zaměřující se na organizační úpravy v ČSSZ. Jednotlivé okresní správy nově administrativně nahradí územní správy sociálního zabezpečení, které budou mít v každém okrese své kontaktní pracoviště, aby i nadále zůstaly klientům co nejblíže. Zajistí se tím větší flexibilita při vyšším množství agendy a práci bude možné lépe organizovat a přesouvat. Více informací najdete ZDE.
 • Poslanecká sněmovna schválila novelu zákoníku práce (např. úpravy v oblasti dohod mimo pracovní poměr, práce na dálku) včetně novely zákona o daních z příjmu ohledně daňového režimu kompenzací za práci na dálku. 
 • Sněmovna projednala ve druhém čtení novelu zákona o spotřebních daních, která zvyšuje spotřební daň o 1,50 Kč/litr. Třetí čtení původně naplánované na 29. června 2023 ještě neproběhlo. 
 
KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ
 • Na červnovém zasedání ECOFINu ministři debatovali o návrhu balíčku DPH v digitálním věku, který předložila Komise s navrhovanou účinností od roku 2024 (v části týkající se standardů vykazování a elektronické fakturace). O návrhu se bude dál jednat a přijetí regulace s původně navrženou účinností je nepravděpodobné. 
 • Zpráva švédského předsednictví uvádí, že bylo dosaženo pokroku v několika otázkách návrhu směrnice UNSHELL, jako je působnost, věcná kritéria, daňové důsledky, osvědčení o daňové rezidenci a lhůty pro podávání zpráv. Bude však zapotřebí dalších diskusí, aby bylo možné nalézt kompromisní řešení některých nevyřešených otázek.
 • Evropská komise zveřejnila ke konzultacím návrh směrnice k jednotnému systému uplatňování srážkové daně (FASTER). Návrh má zavést rychlejší postupy pro uplatňování srážkových daní především při výplatách zisků a úroků z veřejně obchodovatelných akcií a dluhopisů. Hlavními nástroji má být zavedení jednotného digitálního certifikátu o daňové rezidenci a centrálního registru finančních zprostředkovatelů, kteří vystupují mezi investorem a plátcem srážkové daně (emitentem cenného papíru). Navržená účinnost směrnice je 1. leden 2027.  
 • Evropská komise zahájila konzultaci k návrhu prováděcího nařízení, které stanoví pravidla pro uplatňování uhlíkového cla (CBAM) během jeho přechodné fáze (1. října 2023 až 31. prosince 2025). V tomto období budou dovozci zboží spadajícího do oblasti působnosti CBAM povinni plnit pouze ohlašovací povinnosti, aniž by prováděli jakékoli platby. Návrh nastiňuje metodiku, která se má používat v přechodném období pro výpočet vložených emisí uvolněných během výrobního procesu zboží CBAM. V prvních letech by si dotčené společnosti mohly vybrat ze tří metod podávání zpráv. Od 1. ledna 2025 by jedinou metodikou vykazování byla nová metodika EU.
 
 
 
 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás