Zpět na výpis

Stručné aktuality, červenec 2023

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA
 

 • Ve Sbírce zákonů vyšlo:
  • Vyhláška 191/2023 Sb. kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023.
  • Sdělení 192/2023 Sb. MPSV, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory.
  • Zákon 173/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.
  • 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů a 172/2023 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.
 • Ministerstvo financí vydalo aktualizovaný přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění.
 • Vláda schválila novelu zákonů v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří s účinností od 1. ledna 2024. Novela navrhuje úpravy III. penzijního pilíře s cílem zvýšit atraktivitu spoření na stáří a zavádí nový státem podporovaný způsob spoření na důchod, tzv. dlouhodobý investiční produkt.
 • Finanční správa upozorňuje na odložení účinnosti novely zákona o DPH týkající se nemovitých věcí na 1. ledna 2024.
 • Finanční správa vydala dále informace k zálohám na daň z neočekávaných zisků a oblasti DAC7:
 • Vláda schválila novelu, která umožní zakládat energetická společenství a sdílení vyrobené elektřiny.
 • MPO zveřejnilo výsledky přeměření administrativní zátěže podnikatelů za rok 2022, které provedlo ve spolupráci s dotčenými resorty a ostatními úřady státní správy za využití online nástroje Databáze informačních povinností. Zpráva informuje o realizovaných systémových krocích a opatřeních ke snižování zátěže podnikatelů, o digitálních projektech v působnosti ministerstva a o pracovních skupinách, které se podnikatelským prostředím zabývají. Přehled o platných i připravovaných opatření lze nalézt také na webové stránce www.stopbyrokracii.cz.    
 • MPSV v rámci projektu DigiKompetence vytvořilo nový scénář autoevaluačního nástroje EVALDO – Home office pro otestování úrovně digitálních kompetencí, které jsou potřebné pro výkon práce z domova. Více informací najdete ZDE.  
 • Vláda v červnu schválila novelu zákona zaměřující se na organizační úpravy v ČSSZ. Jednotlivé okresní správy nově administrativně nahradí územní správy sociálního zabezpečení, které budou mít v každém okrese své kontaktní pracoviště, aby i nadále zůstaly klientům co nejblíže. Zajistí se tím větší flexibilita při vyšším množství agendy a práci bude možné lépe organizovat a přesouvat. Více informací najdete ZDE.
 • Poslanecká sněmovna schválila novelu zákoníku práce (např. úpravy v oblasti dohod mimo pracovní poměr, práce na dálku) včetně novely zákona o daních z příjmu ohledně daňového režimu kompenzací za práci na dálku. 
 • Sněmovna projednala ve druhém čtení novelu zákona o spotřebních daních, která zvyšuje spotřební daň o 1,50 Kč/litr. Třetí čtení původně naplánované na 29. června 2023 ještě neproběhlo. 
 
KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ
 • Na červnovém zasedání ECOFINu ministři debatovali o návrhu balíčku DPH v digitálním věku, který předložila Komise s navrhovanou účinností od roku 2024 (v části týkající se standardů vykazování a elektronické fakturace). O návrhu se bude dál jednat a přijetí regulace s původně navrženou účinností je nepravděpodobné. 
 • Zpráva švédského předsednictví uvádí, že bylo dosaženo pokroku v několika otázkách návrhu směrnice UNSHELL, jako je působnost, věcná kritéria, daňové důsledky, osvědčení o daňové rezidenci a lhůty pro podávání zpráv. Bude však zapotřebí dalších diskusí, aby bylo možné nalézt kompromisní řešení některých nevyřešených otázek.
 • Evropská komise zveřejnila ke konzultacím návrh směrnice k jednotnému systému uplatňování srážkové daně (FASTER). Návrh má zavést rychlejší postupy pro uplatňování srážkových daní především při výplatách zisků a úroků z veřejně obchodovatelných akcií a dluhopisů. Hlavními nástroji má být zavedení jednotného digitálního certifikátu o daňové rezidenci a centrálního registru finančních zprostředkovatelů, kteří vystupují mezi investorem a plátcem srážkové daně (emitentem cenného papíru). Navržená účinnost směrnice je 1. leden 2027.  
 • Evropská komise zahájila konzultaci k návrhu prováděcího nařízení, které stanoví pravidla pro uplatňování uhlíkového cla (CBAM) během jeho přechodné fáze (1. října 2023 až 31. prosince 2025). V tomto období budou dovozci zboží spadajícího do oblasti působnosti CBAM povinni plnit pouze ohlašovací povinnosti, aniž by prováděli jakékoli platby. Návrh nastiňuje metodiku, která se má používat v přechodném období pro výpočet vložených emisí uvolněných během výrobního procesu zboží CBAM. V prvních letech by si dotčené společnosti mohly vybrat ze tří metod podávání zpráv. Od 1. ledna 2025 by jedinou metodikou vykazování byla nová metodika EU.