Zpět na výpis

Stručné aktuality, prosinec 2023

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Prezident podepsal zákon, který mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, který již čeká jen na vyhlášení ve Sbírce zákonů. O obsahu tzv. konsolidačního balíčku jsme informovali v listopadovém vydání. 
 • GFŘ zveřejnilo informační materiál k novele zákona o dani z nemovitých věcí přijaté v rámci konsolidačního balíčku. Materiál obsahuje přehled změn, se kterými je spojena povinnost podat daňové přiznání za zdaňovací období roku 2024 a odpovědi na některé další otázky. 
 • Senát schválil návrh zákona o dorovnávacích daních (globální minimální daň). Návrh čeká na podpis prezidenta republiky a vyhlášení ve Sbírce zákonů.  Navrhovaná účinnost zákona je od 31. prosince 2023. 
 • Senát schválil návrh novely zákona o DPH, která s účinností od 1. ledna 2024 zavádí povinnost poskytovatelů platebních služeb oznamovat vybrané informace do Centrálního elektronického systému platebních informací (CESOP).
 • Poslanecká sněmovna schválila novelu energetického zákona a některých dalších zákonů souvisejících s rozvojem komunitní energetiky. Doprovodná novela zákona o dani z přidané hodnoty obsahuje mimo jiné i nové vymezení data uskutečnění zdanitelného plnění u energetických komodit, vody a elektronických služeb.
 • GFŘ zveřejnilo Informaci k přiznání k DPH, kontrolnímu hlášení a souhrnnému hlášení VIES pro rok 2024. 
 • MPO připravilo Výzvu na podporu elektromobility. Pro podnikatele má vyhrazeno 1,95 mld. Kč. MPO připravilo Výzvu na podporu elektromobility. Pro podnikatele má připraveno 1,95 miliardy korun.
 • Vyhláška č. 341/2023 Sb. stanovila sazby zahraničního stravného platné pro rok 2024. Ke zvýšení sazeb dochází u 22 zemí, např. u Chorvatska, Maďarska, Kypru (45 eur), Norska a Švédska (65 eur) nebo Španělska (50 eur). Sazby stravného v případě Slovenska (35 eur), Francie (50 eur), Německa a Rakouska (45 eur) zůstávají stejné jako v roce 2023. 
 • Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě návrh novely zákona o advokacii. Návrh obsahuje změny z několika klíčových oblastí, např. posílení digitalizace procesů spojených s výkonem advokacie, rozšíření ochrany před tzv. vinklařením (poskytování právních služeb osobami, které k tomu nejsou ze zákona oprávněny nebo tuto činnost provádějí nedovoleným způsobem), úpravu ověřování elektronického podpisu klienta (eLegalizace), včetně zajištění přístupu advokáta k některým nezbytným údajům klientů z vybraných informačních systémů veřejné správy. Novela má nabýt účinnosti 1. července 2024, s výjimkou ustanovení o eLegalizaci, která nabývají účinnosti 1. ledna 2025.
 • Ministerstvo spravedlnosti odeslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Mezi navrhované novinky patří např. zrušení časového omezení platnosti oprávnění k výkonu znalecké činnosti znalců – fyzických osob zapsaných do seznamu znalců a tlumočníků, prodloužení platnosti znaleckého oprávnění znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů získaného podle předchozí právní úpravy o 3 roky, tj. do 31. prosince 2028, částečné rozvolnění podmínek pro výkon znalecké činnosti formou znalecké kanceláře a znaleckého ústavu. Novela má nabýt účinnosti 1. ledna 2025.


KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • Rada pro hospodářské a finanční záležitosti EU (Rada ECOFIN) schválila prohlášení členských států a doprovodné prohlášení Evropské komise, kterým znovu potvrzují svou politickou podporu prvnímu a druhému pilíři mezinárodní daňové reformy OECD. Potvrzují také slučitelnost pravidel bezpečného přístavu a správních pokynů dohodnutých v rámci Inkluzivního rámce OECD/G20.
 • V Úředním věstníku EU bylo vyhlášeno nařízení Komise č. 2023/2468 ze dne 8. listopadu 2023, které do evropského právního řádu přenáší novelizaci mezinárodního účetního standardu IAS 12 (z 23. května 2023) ohledně dorovnávacích daní zaváděných v rámci druhého pilíře mezinárodní daňové reformy OECD. Tato novelizace obsahuje dočasnou výjimku z účtování odložených daní vyplývajících z provádění modelových pravidel druhého pilíře OECD a zavádí cílené zveřejňování informací pro dotčené účetní jednotky v jejich účetních závěrkách. Novelizací IAS 12 tak budou vázány všechny společnosti kótované v EU. O připravované úpravě českých účetních vyhlášek, které z novelizace IAS 12 vycházejí, jsme informovali zde.