Zpět na výpis

Nová pravidla pro vykazování dorovnávacích daní v účetnictví

Podnikatelé, banky a pojišťovny účtující o odložené dani nebudou při jejím výpočtu zohledňovat dorovnávací daň. Budou však povinni o dorovnávací dani v požadovaném rozsahu informovat v příloze k účetní závěrce, a to již za období, ve kterých očekávají, že se poplatníky dorovnávací daně stanou.

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh novelizace účetních vyhlášek pro podnikatele, banky a pojišťovny. Navrhované změny navazují na zákon o dorovnávacích daních (globální minimální daň v rámci Pilíře 2), který již schválila Poslanecká sněmovna a který by měl nabýt účinnosti pro zdaňovací období zahájená po 31. prosinci 2023. Poplatníky dorovnávací daně budou české společnosti a stálé provozovny z nadnárodních skupin s obratem přesahujícím 750 mil. eur, a to i tehdy, pokud jim vlastní daňová povinnost k dorovnávací dani nevznikne.

Vzhledem k nejistotě ohledně přesného vyčíslení výše dorovnávací daně se navrhuje, aby účetní jednotky, které účtují o odložené dani, při jejím výpočtu nezohledňovaly případnou dorovnávací daň. 

Dopad dorovnávací daně může být významný, účetní jednotky proto budou mít povinnost v příloze k účetní závěrce uvádět informace související s dorovnávací daní a jejím dopadem na účetní jednotku (včetně kvantifikace). Tyto povinnosti zahrnují:

  • informaci o tom, že účetní jednotka je poplatníkem dorovnávací daně nebo očekává, že se jím v bezprostředně následujícím účetním období stane,
  • informaci o tom, že dorovnávací daň nebyla zohledněna při výpočtu odložené daně,
  • část nákladu na splatnou daň připadající na dorovnávací daň a 
  • popis a vyčíslení předpokládaných dopadů dorovnávací daně na účetní jednotku. 

Návrh vyhlášky neobsahuje žádná zjednodušení pro účetní období předcházející účinnosti dorovnávací daně. Nová úprava se bude vztahovat již na účetní závěrky sestavené ode dne nabytí účinnosti nových pravidel vyhlášky, tedy na účetní závěrky s okamžikem sestavení k 1. lednu 2024 nebo později, které jsou sestavovány za účetní období započatá před tímto datem.