Stručné aktuality, srpen 2020

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

  • MPSV dokončuje přípravu tzv. kurzarbeitu. Kurzarbeit má pomáhat firmám, které budou muset v krizových situacích částečně omezit svůj provoz. Stát by měl platit zaměstnancům těchto firem, kteří splní stanovené podmínky, 60–80 % čisté mzdy v závislosti na aktivitě zaměstnance a době strávené v kurzarbeitu, a to po dobu maximálně devíti měsíců. Na rozdíl od jednorázové podpory poskytované v rámci programu Antivirus by kurzarbeit měl být spuštěn automaticky vždy, když se česká ekonomika bude potýkat s podobnou krizí, jako je ta současná. 
  • Vláda schválila 20. července první projekt investiční pobídky po změně legislativy v roce 2019. Jedná se o projekt společnosti Shimano Czech Republic, výrobce cyklistických součástek, na rozšíření výroby v Moravskoslezském kraji. Vláda schválila pobídku ve formě slevy na dani, a to s odůvodněním, že projekt bude mít regionální přínos pro lokalitu Karviná. Ta patří mezi státem podporované regiony s vysokou nezaměstnaností a probíhajícími strukturálními změnami z důvodu útlumu těžby uhlí. 
  • V souladu s Rozhodnutím EK č. 2020/1101 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 31. října 2020. Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se týká pouze státních subjektů, charitativních nebo dobročinných organizací a záchranných jednotek. Z tohoto důvodu dochází k aktualizaci Podmínek pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2 zveřejněných dne 7. dubna 2020. 
  • Dne 24. července 2020 uveřejnila Evropská komise návrhy na změny v regulaci spadající pod agendu unie kapitálových trhů (CMU), kterými primárně reaguje na nedávnou pandemii COVID-19 a usiluje tak o omezení jejích negativních dopadů. Dále byl uveřejněn návrh týkající se regulace tzv. benchmarků. Navrhovaná úprava v oblasti benchmarků pak souvisí s ukončením používání benchmarku LIBOR (the London InterBank Offered Rate) ke konci roku 2021. 
  • Finanční správa informovala o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě. Provedla 3 332 kontrol orgánů veřejné správy, a to zejména v oblasti odhalování porušování rozpočtové kázně, odhalování skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu při hospodaření s finančními prostředky a majetkem, dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek, dodržování právních předpisů v oblasti účetnictví a evidenci a vymáhání pohledávek. 
  • Revize úpravy kapitálových trhů změní i důsledky nedostatečného posuzování úvěruschopnosti. Námitku spotřebitele už nebude limitovat tříletá lhůta od uzavření smlouvy. Problematice tohoto omezení jsme se věnovali zde
  • Zákon implementující některé evropské směrnice v oblasti daní (především oznamování přeshraničních uspořádání v rámci tzv. DAC 6 a problematiku tzv. DPH Quick fixes) podepsal prezidentem a po vyhlášení ve Sbírce zákonů nabyde účinnosti na přelomu srpna a září.  Zároveň ministerstvo financí připravuje návrh nařízení vlády, které by mělo prodloužit lhůty pro oznamování, a to v souladu s prodloužením lhůt schváleným na úrovni EU. Povinnost oznamovat uspořádání implementovaná od 25. června 2018 zůstává nedotčena.  

 

KRÁTCE ZE SVĚTA

  • Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi směrnice o energetické dani (2003/96/ES). Cílem této iniciativy je maximalizovat roli zdanění při plnění cílů EU v oblasti klimatu. Návrh mimo jiné zahrnuje přezkum daňových sazeb a osvobození s cílem snížit skryté dotace na fosilní paliva a některá hospodářská odvětví. Iniciativa je součástí nových zdrojů financování v plánu obnovy ekonomiky EU, které Evropská rada schválila 24. července 2020. Kromě změny v oblasti energetických daní se měly nové zdroje generovat také prostřednictvím poplatku z plastových obalů, výnosem z digitální daně případně i daně z finančních transakcí.  
  • Evropská komise zveřejnila pokyny ke změnám v celních režimech týkajících se pohybu zboží mezi EU a Spojeným královstvím po 31. prosinci 2020. 
  • Slovenský parlament schválil balíček pomoci podnikatelskému prostředí, který zahrnuje zrušení zvláštní bankovní daně, zvýšení částky daňově uznatelných nákladů na pohonné hmoty (v současné době je daňově uznatelných pouze 80 % z celkové částky nákladů na pohonné hmoty), zavedení vyšších kritérií pro povinný audit a zavedení jednotného data účinnosti novel daňových zákonů. Ty by měly vstoupit v účinnost vždy k 1. lednu roku následujícího po roce přijetí, nestanoví-li zvláštní pravidla EU nebo jiné mezinárodní dohody jinak. 
Sdílet článek