Stručné aktuality, srpen 2021

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Pod č. 283/2021 a č. 284/2021 vyšel nový stavební zákon a novely zákonů, které byly přijaty v souvislosti s ním.
 • Od 2. srpna 2021 je účinný nový zákon o občanských průkazech č. 269/2021 Sb. V souvislosti s ním byla novelizována řada předpisů (č. 270/2021 Sb.) a vyšla vyhláška k jeho provedení. Na novém typu občanského průkazu s vysoce zabezpečeným bezkontaktním čipem budou uloženy biometrické údaje (zobrazení obličeje držitele průkazu a dva otisky prstů). Ztíží se možnost průkazy padělat a zneužívat. S průkazem totožnosti bude možné cestovat bez nutnosti mít u sebe pas.
 • Finanční zpravodaj č. 30/2021 se věnuje placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa (OSS) od 1. července 2021.
 • Ve Finančním zpravodaji č. 29/2021 bylo publikováno sdělení o přistoupení Maďarska k mnohostranné smlouvě MLI. Obdobná informace týkající se Chorvatska vyšla ve Finančním zpravodaji č. 28/2021.
 • Ve Finančním zpravodaji č. 27/2021 byl publikován:  
  • seznam států vyměňujících zprávy podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní (tzv. CbCR),
  • seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů,
  • seznam pro účely plnění informační povinnosti (tzn. oznamující česká finanční instituce informuje oznamovanou osobu, která je fyzickou osobou, o tom, že o ní budou shromažďovány a předávány údaje, a to před učiněním prvního oznámení správci daně).
 • MPO uspořádalo webinář na téma Jak se obchoduje půl roku po Brexitu? Prezentace i videozáznam najdete zde.
 • Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o nemocenském pojištění, která rozšiřuje možnosti získání obou dávek – dlouhodobého ošetřovného a ošetřovného. Změny obsažené v novele se týkají také otcovské dovolené, která byla prodloužena na dva týdny. 
 • Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o dětských skupinách. Péče o děti od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky bude šířeji dostupná díky zajištění stabilního a předvídatelného financování. Částka, kterou budou platit rodiče dětí do tří let, bude činit maximálně 4 000 Kč měsíčně. Více informací najdete zde.
 • Přídavky na děti se zvyšují od letošního července o více než čtvrtinu. Spolu s tím se rozšíří i okruh rodin, které na ně budou mít nárok. Podrobnější informace naleznete zde.
 • MPSV připravilo Informativní důchodovou aplikace (IDA), kde lze získat přehlednou a srozumitelnou informaci ohledně dosud evidovaného počtu let důchodového pojištění a předpokládané výše penze. 
 • Celní správa ČR spustila pro občany aplikaci pro podávání celních prohlášení u poštovních zásilek do 150 eur.
 • Celní správa informovala, že od 1. července 2021 se dočasně nebude vybírat DPH při dovozu zásilek do 22 eur ze zemí mimo EU. Další informace lze dohledat na Celnička.cz, případně na stránkách finanční správy
 • Novelu zákona o DPH a celního zákona, která zavádí nová pravidla pro e-commerce v oblasti cel a DPH (viz také dva body výše), vrátil Senát Poslanecké sněmovně. 
 • S jediným pozměňovacím návrhem, který se týká zákona o daních z příjmů, vrátil Senát Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o bankách (viz samostatný článek). Senát navrhuje obnovit daňovým balíčkem zrušené osvobození výnosů plynoucích českým nerezidentům z dluhopisů vydaných českými rezidenty v zahraničí, vyjma výnosů plynoucích spřízněným osobám.  

 

 

KRÁTCE ZE SVĚTA

 • V návaznosti na dohodu o změnách v mezinárodním zdanění, kterou v červenci schválila OECD i skupina G20 a která umožní zdanit zisky v zemi prodeje bez ohledu na fyzickou přítomnost (Pilíř 1) a zavede minimální daň ve výši 15 % (Pilíř 2), vydala Evropská komise dokument shrnující dosaženou dohodu a implementační plány na úrovni EU. O způsobu implementace Pilíře 1 na úrovni EU nebylo dosud rozhodnuto. Pilíř 2, který má primárně omezit daňovou konkurenci mezi státy, bude implementován prostřednictvím směrnice, jež stanoví minimální výši zdanění zisků konsolidovaných na úrovni ovládajících společností situovaných v EU na 15 % a zároveň zakládá daňovou neuznatelnost plateb, na které nebyla aplikována minimální daň. FAQ document najdete zde
 • Evropská komise pokračuje v konzultacích legislativního návrhu zaměřeného na sjednocení daňových dopadů při financování podnikatelských aktivit dluhem nebo kapitálem. Komise zvažuje řešení, při kterém by se buď zrušila daňová uznatelnost úroků, nebo se zavedla odčitatelná položka zohledňující financování kapitálem. 
 • Evropská komise zveřejnila návrh balíčku fiskálních reforem, které by měly přispět k tomu, aby EU splnila v roce 2030 svůj cíl snížit emise o 55 % ve srovnání s rokem 1990. V průběhu následujících čtyř let se plánují tyto kroky:  
  • zpřísnění emisních limitů v rámci obchodování s emisními povolenkami  
  • rozšíření použití emisních povolenek i na další odvětví 
  • postupné odnímání bezplatných povolení pro odvětví náročná na emise 
  • zavedení mechanismu tzv. uhlíkové daně při dovozu určitého zboží do EU 
Sdílet článek