Zpět na výpis

BEFIT: Další krok k jednotným pravidlům pro daň z příjmů v EU

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation), která navrhuje jednotný postup při zdanění velkých nadnárodních skupin v rámci EU. Pokračuje tak snaha o zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů. Směrnice BEFIT zároveň navazuje na výsledky ve vyjednávání o globální minimální dani a směrnici o zavedení minimální úrovně zdanění.

Nová směrnice je postavena na následujících principech:

  • Pravidla BEFIT se budou vztahovat na daňové rezidenty EU a stálé provozovny v EU (tzv. BEFIT skupina), pokud konsolidované roční tržby celé skupiny (včetně mimoevropských) přesahují 750 milionů eur. 
  • Předběžný základ daně člena BEFIT skupiny se stanoví na základě zisku nebo ztráty, které budou vykázané ve finančních výkazech pro konsolidaci, a to před úpravou pro vnitroskupinové transakce. 
  • Vnitroskupinové transakce musí být stále v souladu s principem tržního odstupu. Směrnice nicméně přináší určitá zjednodušení a také specifická pravidla bezpečného přístavu pro transakce se spřízněnými entitami, které nejsou součástí BEFIT skupiny. 
  • Předběžný daňový základ členských entit se upraví o specifické položky (podobně jako při výpočtu dorovnávací daně, nicméně směrnice navrhuje menší množství uprav). Směrnice také přináší jednotný přístup k výpočtu odpisů, opravných položek či přístupu k určitým derivátům.
  • Takto upravené základy daně jednotlivých členských entit se agregují do jednoho „BEFIT základu daně”. Tento postup by měl umožnit (přeshraniční) zápočty základů daně a ztrát jednotlivých členských entit. 
  • „BEFIT základ daně” se alokuje na jednotlivé entity, a to na základě poměru průměrného základu daně dané entity za tři předcházející roky na celkovém „BEFIT základu daně”. V prvních třech letech se průměrný základ daně stanoví za použití lokálních daňových pravidel platných před implementací směrnice BEFIT. Jedná se však o přechodné pravidlo s tím, že v budoucnu dojde k určení stálého pravidla pro přerozdělení základu daně (který není zatím více specifikován).
  • Na alokovaný „BEFIT základ daně” se aplikuje lokální sazba daně. Členské státy budou mít možnost alokovaný „BEFIT základ daně” upravit na základě domácí legislativy.  
  • Srážkové daně např. z dividend nebo úroků mezi jednotlivými členy skupiny by se neměly uplatňovat. 
  • Návrh počítá s účinností směrnice k 1. červenci 2028.

Pro implementaci směrnice BEFIT je třeba její jednomyslné schválení všemi členskými státy Evropské unie. Historické pokusy o harmonizaci přímých daní v tomto směru ale nebyly úspěšné zejména kvůli obavám o ztrátu příjmů do státních rozpočtů.