Ze světa
2. 7. 2018

Blíží se konec současného evropského systému DPH?

Koncem května předložila Evropská komise návrh novely směrnice o DPH, kde upřesňuje rysy tzv. definitivního (konečného) systému DPH. Konečný systém by měl nejen sjednotit principy v oblasti DPH napříč Evropskou unií za účelem zjednodušení přeshraničního podnikání, ale také významnou měrou napomoci ke snížení daňových úniků.

Aleš Krempa
Petra Němcová
Marcela Hýnarová

Současné nastavení systému DPH je pouze přechodné a Evropa již 25 let čeká na nastavení systému konečného. Minulý měsíc Komise podnikla další významný krok k dosažení tohoto cíle – předložila návrh novely směrnice o DPH („směrnice“).

Návrh konečného systému DPH
K jak významné změně v oblasti DPH by mělo v rámci přechodu ke konečnému systému dojít, ilustruje skutečnost, že navrhované změny se dotýkají skoro poloviny článků směrnice. 

Významnou změnou je zejména zjednodušení a – lze říci – zcela nové pojetí zdanění přeshraničního prodeje zboží. V současné době je nutné posuzovat u intrakomunitárních dodávek dva úhly pohledu: stranu dodavatele a stranu pořizovatele. Vždy se zkoumá osvobození dodání zboží do jiného členského státu na straně dodavatele a dále to, zda se na straně pořizovatele jedná o tzv. intrakomunitární pořízení. Toto umělé rozdělení, resp. dvojí úhel pohledu na jednu transakci, by měl předložený návrh odstranit. Na intrakomunitární dodávku by se pak nahlíželo jako na jediné zdanitelné plnění, které bude zdaněno dodavatelem ve státě ukončení přepravy. 

Základním principem konečného systému by tedy mělo být, že osobou odpovědnou za výběr daně bude i v případě intrakomunitárních dodávek prodávající. Ten proto bude muset výši daně zohlednit již při stanovení ceny, a to dle sazby státu ukončení přepravy. Toto nicméně nebude platit, pokud odběratelem bude tzv. certifikovaná osoba. V případě dodání certifikované osobě by de facto mělo zůstat zachováno současné pojetí, tzn. možné osvobozené dodání a intrakomunitární pořízení.

S navrhovaným novým mechanismem souvisí zavedení jednotného online portálu, tzv. One Stop Shop („OSS“). Ten by plátci využívali k realizaci zdanění intrakomunitárních dodávek. Jednotný portál by měl být dostupný nejen pro dodavatele z EU, ale i pro obchodníky mimo Evropskou unii. Posledně jmenovaným však pouze za předpokladu, že budou mít zprostředkovatele usazeného v EU, který bude zodpovědný za jejich evropské povinnosti týkající se DPH. 

Platnost nových pravidel je navrhována na 1. červenec 2022.

Vzhledem k dlouhodobému časovému horizontu pro schvalování a implementaci konečného systému předložila Komise zároveň balíček dalších opatření – tzv. „quick fixes“ – pro rychlou nápravu dosud identifikovaných nejpalčivějších nedostatků v oblasti DPH. 

Opatření rychlé nápravy – tzv. „4 quick fixes“
Přestože „quick fixes“ nebyla na červnovém zasedání ECOFIN ministry financí schválena, očekáváme, že v budoucnu k jejich odsouhlasení dojde. Opatření by se měla týkat:

  • call-off (konsignačních) skladů,
  • přiřazení dopravy u řetězových transakcí,
  • prokazování přepravy zboží mezi členskými státy,
  • ověření plátcovství DPH u odběratele prostřednictvím systému VIES pro účely aplikace osvobození na dodávky v rámci EU.

Cesta ke konečnému systému DPH, který bude odolnější vůči daňovým podvodům a zároveň jednodušší pro všechny zúčastněné strany, tedy nabývá jasnějších kontur. Ačkoli se může zdát, že zbývá ještě spousta času, nový systém s sebou přináší podstatné změny, na které je třeba se včas připravit.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign