DPH po brexitové dohodě

Na Štědrý den, po zdlouhavých a do poslední chvíle velmi vypjatých vyjednáváních, uzavřela Velká Británie dohodu o budoucích vztazích s EU. Pro společnosti z EU to znamená, že veškeré přípravy, které doposud provedly, nepřijdou nazmar. Shrnujeme dopady dohody do oblasti nepřímých daní.

Co se týče cel, dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Velkou Británií stanovuje preferenční systém, který umožní dosáhnout na nulovou sazbu cla. Aby mohla být nulová sazba uplatněna, bude nutné mít k dispozici příslušné dokumenty prokazující původ zboží v EU nebo ve Velké Británii. V případě, že obchodník tyto dokumenty v rámci celního řízení nepředloží, uplatní se standardní sazba cla podle Společného celního sazebníku EU. Podrobnosti k preferenčnímu původu a celnímu řízení lze nalézt v dokumentu Pokyny k vystoupení Spojeného království z Unie a právní předpisy EU týkající se cel včetně preferenčního původu vydaném Evropskou komisí.  

O veškerých změnách v oblasti DPH jsme vás v minulém roce průběžně informovali a uzavřená dohoda o budoucím partnerství mezi EU a Velkou Británií tak tyto informace pouze stvrdila. Z pohledu DPH se Velká Británie stala od 1. ledna 2021 třetí zemí.  

Na přeshraniční obchod se zbožím a službami se vztahují pravidla pro uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží, případně poskytnutí služeb, ze/do třetích zemí. Výjimku ovšem tvoří dodání zboží do Severního Irska, které bude nadále považováno za intrakomunitární transakce. Pro tyto účely byl Severnímu Irsku přidělen zvláštní identifikátor „XI“, který je již viditelný i v systému VIES. Na služby se tato výjimka nevztahuje. 

Za dodání do Velké Británie podle evropských pravidel se nadále bude považovat i dodání zboží, jehož přeprava byla započata v roce 2020, nicméně ukončena je až v roce 2021. Zboží, které bylo odesláno až po 31. prosinci 2020 již podléhá celnímu řízení. V případě, že se nejedná o kontrolované zboží podle celních předpisů, lze zboží dovezené do června tohoto roku dovézt ve zjednodušeném celním režimu. Obdobná pravidla platí i pro vykazování transakcí v souhrnném hlášení a v Intrastatu. 

V Intrastatu dochází ještě ke změně kódování, kdy se pro Severní Irsko, stejně jako pro účely DPH, zavádí kód „XI“ a dále „XU“, který je určen pouze pro účely vyplnění státu původu ve Velké Británii (vyjma Irska). Za období leden 2021 se může ještě v Intrastatu vykázat pohyb zboží mezi Velkou Británií a ČR vlivem časového nesouladu souvisejícího s přepravou zboží nebo z důvodu vykazování zboží podle DPH. Počínaje obdobím únor 2021 se bude vykazovat pouze pohyb zboží mezi Severním Irskem a ČR.  

Závěrem upozorňujeme ještě na možnost vrácení DPH zaplacené ve Velké Británii. Žádost o vrácení daně, která byla zaplacena před koncem přechodného období, tj. do 31. prosince 2020, lze podat prostřednictvím elektronického portálu české finanční správy. Předmětnou žádost je třeba podat nejpozději do 31. března 2021. O daň zaplacenou v roce 2021 by mělo být možné zažádat na základě principu reciprocity, nicméně žádost se bude podávat přímo britskému správci daně. 

Dopady brexitu na oblast DPH také stručně shrnuje nedávno vydaná informace finanční správy

Sdílet článek