Zpět na výpis

Druhá výzva programu COVID – Nepokryté náklady

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo druhou výzvu programu COVID – Nepokryté náklady, jejímž účelem je kompenzace fixních nákladů podnikatelů, kteří oproti srovnatelnému období před začátkem pandemie COVID-19 zaznamenali výrazný pokles obratu. Žádosti je možné podávat od 28. června 2021. 

Hlavní podmínkou podpory je pokles obratu za rozhodné období roku 2021 ve výši alespoň 50 % v porovnání se stejným obdobím v roce 2019. Zde dochází ke změně oproti první výzvě programu (informovali jsme v tomto článku), kde bylo možné porovnávat pokles obratu se srovnatelným obdobím let 2019 nebo 2020. 

Pro účely druhé výzvy programu je rozhodné období stanoveno od 1. dubna do 31. května. V případě, že žadatel není schopen prokázat dostatečný pokles obratu za celé rozhodné období, ale utrpěl pokles obratu nad 50 % za duben 2021, lze rozhodné období omezit pouze na tento měsíc. 

Stejně jako v rámci první výzvy odpovídá výše dotace 60 % nepokrytých nákladů za zvolené rozhodné období (respektive 40 % u žadatelů s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR). Opět je nutné připravit upravený výkaz zisku a ztráty sestavený žadatelem za rozhodné období podle požadavků výzvy. Za nepokryté náklady se pro účely podpory považuje ztráta snížená o poskytnuté dotace notifikované dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, tj. Antivirus A, B, A Plus, a o další dotace na způsobilé výdaje. V případě, že výsledná ztráta překročí pět milionů korun, musí být upravený výkaz zisku a ztrát (připravený podle pravidel podpory) ověřen auditorem. 

Maximální výše dotace je omezena na 25 milionů Kč (v případě, že žadatel omezí rozhodné období pouze na měsíc duben, je maximální výše dotace snížena na 15 milionů Kč), nebo do výše nevyčerpaného rámce stanoveného první výzvou. Žádosti se podávají opět prostřednictvím elektronického systému MPO.  

Přestože lhůta pro podání žádosti končí 13. září 2021, po zkušenostech s předchozími výzvami doporučujeme podat žádost s dostatečným časovým předstihem před koncem lhůty pro podání. Žadatel tak předejde možným technickým problémům způsobeným přetížením systému v posledních dnech před uplynutím lhůty.