Zpět na výpis

EU zpřísní pravidla pro uvedení kávy, palmového oleje nebo hovězího masa na trh

EU připravuje nařízení, kterým se zavedou přísnější pravidla pro uvádění některých komodit a produktů z nich získávaných na unijní trh, resp. pro jejich vývoz. Nařízení se bude týkat např. kávy, sóji, palmového oleje, skotu či dřeva. Jaké povinnosti přibydou společnostem v souvislosti s dovozem a vývozem těchto komodit a produktů?

Evropský parlament a Rada EU dosáhly politické dohody na nařízení o komoditách a produktech spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesa. Nařízení klade přísné požadavky na uvádění některých komodit a z nich získaných sekundárních produktů na unijní trh nebo na jejich vývoz z EU, včetně požadavku na sledování jejich původu, referenčního systému rizik pro srovnávání jednotlivých zemí a evidence v novém unijním rejstříku. Jaké povinnosti vývozcům a dovozcům přibydou? 

Pro všechny společnosti, které budou uvádět na trh EU nebo z EU vyvážet kávu, kakao, sóju, palmový olej, skot, dřevo a kaučuk nebo z nich získané sekundární produkty (např. hovězí maso, čokoláda, nábytek), budou platit přísná pravidla náležité péče. Tyto společnosti budou muset především shromažďovat přesné zeměpisné informace o zemědělské půdě, na které byly primární komodity vypěstovány, a na jejich základě:  

  • zajistit, že nebyly vyprodukovány na půdě odlesněné nebo znehodnocené po 31. prosinci 2020; 
  • zajistit, že byly vyprodukovány v souladu s právními předpisy země produkce. 

Současně budou společnosti muset do nového evropského informačního systému zaslat prohlášení, že postupovaly s náležitou péčí a dané komodity či produkty těmto podmínkám vyhovují. Budou mít také povinnost uvést základní informace pro monitorování (např. zeměpisné souřadnice zemědělského podniku nebo místa, kde byly primární komodity vypěstovány). Výše zmíněné komodity a produkty z nich pak budou moci být uvedeny na trh EU (nebo z EU vyváženy) pouze, pokud splní všechny tyto požadavky. V opačném případě bude pro společnosti platit zákaz je uvést je na trh EU, resp. vyvážet.  Povinnosti podle různé úrovně rizika

Jednotlivé povinnosti společností se však budou lišit v závislosti na tom, jaká úroveň rizika pro odlesňování a znehodnocování lesů bude státům či regionům původu přiřazena (vysoké, standardní nebo nízké riziko). Povinnosti se také budou lišit podle toho, jestli daná společnost uvádí relevantní komodity či produkty na trh EU, dodává je na trh EU v rámci dodavatelského řetězce nebo je z EU vyváží. Nižší požadavky budou kladeny na malé a střední podniky. 

 

 


Další postup

V současné době se návrh nařízení nachází v prvním čtení a čeká na formální schválení. Jakmile bude schváleno a vstoupí v platnost, dotčené společnosti budou mít 18 měsíců na to, aby se s pravidly seznámily a provedly je. Malé a střední podniky budou mít více času přizpůsobit se těmto změnám. Společnosti, které se striktním požadavkům nepřizpůsobí, nebudou oprávněny příslušné komodity a produkty z nich uvádět na unijní trh (resp. vyvážet) a vnitrostátní orgány jim za porušení tohoto nařízení budou moci uložit pokutu.