Evropská komise se zaměří na prázdné společnosti

Evropská komise zveřejnila první návrh směrnice, jejímž cílem je zabránit umělému využívání společností bez dostatečné ekonomické podstaty. Těmto společnostem EU odepře výhody plynoucí ze smluv o zamezení dvojího zdanění a evropských směrnic.

Směrnice vymezuje okruh společností, u kterých existuje zvýšené riziko, že nemusí mít dostatečnou ekonomickou podstatu. Jedná se o společnosti, které splňují následující předpoklady:

  • obrat společnosti za předchozí dva roky tvoří z více než 75 % pasivní příjmy (dividendy, úroky apod.), nebo hodnotu jejích aktiv tvoří z více než 75 % nemovitosti či majetek soukromé povahy;
  • zároveň většinu výnosů generuje společnost z přeshraničních transakcí, nebo naopak vyplácí do zahraničí většinu příjmu;
  • současně management a administrativu zajišťuje společnost externě prostřednictvím nakoupených služeb. 

 V případě, že společnost splní všechny tři předpoklady současně, bude muset sama posoudit, zda má dostatečnou podstatu a závěry spolu s patřičnými důkazními prostředky předložit v rámci přiznání k dani z příjmů. Pro posouzení použije společnost následující indikátory podstaty:

  • společnost má k dispozici prostory pro svou činnost (buď vlastní, nebo pronajaté, ale k výhradnímu užití);
  • společnost má aktivní bankovní účet v EU;
  • manažer společnosti, případně dostatečný počet zaměstnanců je při výkonu své hlavní činnosti fyzicky přítomen v sídle společnosti.

Pokud společnost nenaplní jeden nebo více indikátorů podstaty a neprokáže, že má komerční důvody pro svou existenci, bude se pro daňové účely považovat za prázdnou. Daňové správy budou údaje o prázdných společnostech sdílet v rámci celounijní výměny informací.
 
Prázdným společnostem nevydá daňová správa plnohodnotné potvrzení o daňové rezidenci a odepře jim výhody ze smluv o zamezení dvojího zdanění a evropských směrnic. Pokud například rezident EU vyplatí prostřednictvím prázdné společnosti do třetí země dividendu, úrok nebo licenční poplatek, měla by být použita smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi státem, jehož rezident uskutečnil platbu prostřednictvím prázdné společnosti a státem, který od prázdné společnosti platbu obdržel.
 
Směrnice se bude týkat prázdných společností se sídlem v EU a podle současného návrhu by se měla začít uplatňovat od roku 2024. Očekáváme, že Evropská komise navrhne ještě další opatření, která se budou týkat prázdných společností mimo EU.

 

Sdílet článek