Jak minimalizovat sankce při doměření daně

Ukončení daňové kontroly s doměrkem je spojeno se sankcemi. Kromě penále se jedná ještě o úroky z prodlení. Ty, přestože technicky vzato nejsou sankcí, bývají v praxi násobně vyšší než samotné penále. Daňový řád nabízí řadu možností, jak tyto negativní dopady zmírnit. Přinášíme jejich praktický souhrn a v dalších vydáních Daňovek se jednotlivým možnostem budeme věnovat podrobněji.

Pokud správce daně na základě daňové kontroly doměří daň, vzniká poplatníkovi povinnost platit penále, a to ve výši 20 % doměřené daně (sníženého odpočtu) nebo ve výši 1 % z hodnoty snížení daňové ztráty.  

Důsledkem doměření daně je vznik nedoplatku na dani. Ten podléhá úroku z prodlení, který se počítá od původního dne splatnosti. Aktuální roční výše úroku z prodlení po novele daňového řádu od 1. ledna 2021 odpovídá repo sazbě ČNB zvýšené o 8 procentních bodů. Nyní tedy činí 8,25 % p. a. Do konce roku 2020 se ovšem repo sazba zvyšovala o 14 procentních bodů. Při vleklé daňové kontrole mohly úroky i významně převýšit doměřenou daň. 

Daňový řád nabízí určité možnosti, jak penále i úroky zmírnit, především: 

  • prominutí příslušenství daně (penále, případně i úroků); 
  • posečkání úhrady daně; 
  • předčasnou úhradu daně.  

Prominutí úroku či penále: Daňový subjekt může požádat správce daně o prominutí části penále, a to až do výše 75 % penále. Penále při maximálním prominutí může klesnout na 5 % doměřené daně. Podmínkou prominutí je zjednodušeně řečeno „dobrá daňová morálka“ a součinnost v rámci daňové kontroly. Prominout lze i úroky z prodlení a úroky z posečkané částky, pokud k pozdní úhradě došlo z ospravedlnitelného důvodu.  

Posečkání úhrady daně: Při splnění zákonných podmínek lze žádat o posečkání úhrady daně nebo rozložení daně na splátky. Kromě možnosti pozdější úhrady daně se razantně snižuje i úročení. Místo úroku z prodlení vzniká úrok z posečkání, který je zhruba poloviční. Daňový řád umožňuje za určitých podmínek i zpětné posečkání. 

Předčasná úhrada daně: Úhradou očekávané daně ještě před jejím stanovením či splatností, tedy již v průběhu daňové kontroly či odvolání, se zastaví další nárůst úroků z prodlení. Pokud se kontrola nevyvíjí dobrým směrem nebo je dokonce doměřena daň, doporučujeme kromě obrany proti samotným závěrům kontroly zvážit i výše zmíněné možnosti, jak související „sankce“ zmírnit. 

Sdílet článek