Minimalizace sankcí – jak na penále?

Penále ve výši 20 % doměřené daně (nebo 1 % snížení daňové ztráty) se platí na základě výsledků daňové kontroly. Tato částka je pevně stanovená a správce daně ji sám snížit nemůže. Na základě žádosti lze penále ovšem částečně prominout, a to až do výše 75 %. Výsledné penále tak může klesnout na 5 % doměřené daně či sníženého odpočtu. Shrnujeme podmínky a rady, jak prominutí dosáhnout.

Jak o prominutí požádat? 

Má-li být penále prominuto, je třeba podat žádost, která podléhá správnímu poplatku 1 000 Kč (ledaže by se žádalo o prominutí méně než 3 000 Kč). Tu je nutno podat do tří měsíců od právní moci dodatečného platebního výměru. Pokud bylo podáno odvolání, žádost se podává až po skončení odvolacího řízení. Podmínkou prominutí penále je úhrada doměřené daně. Daň nemusí být uhrazena v době podání žádosti, rozhodující je její úhrada při posuzování finančním úřadem. Samotné penále nemusí být uhrazeno, ale dokud není prominuto, zůstává splatným závazkem. To může mít negativní dopad např. při různých žádostech o dotace apod. Ten lze eliminovat požádáním o posečkání úhrady penále s argumentem očekáváného prominutí penále. Další možností je penále uhradit a poté, co ho finanční úřad promine, požádat o vrácení vzniklého přeplatku, který finanční úřad nevrací automaticky.  

Pro samotnou žádost není k dispozici zvláštní formulář. Stačí, pokud je z ní patrné, kdo ji činí, komu je předložena a co je jejím předmětem. Úspěšná žádost by neměla postrádat odůvodnění, ve kterém se popíší argumenty pro prominutí. 

Kolik finanční úřad promine? 

Finanční úřad se při rozhodování řídí zejména pokynem Generálního finančního ředitelství D-47. V souladu s ním nejdříve zkontroluje, zda byly naplněny nutné podmínky pro přiznání osvobození. Potom rozhodne o výši prominutí penále. 

Prominutí nelze nikdy přiznat, pokud poplatník nebo jeho statutární orgán (zpravidla jednatel nebo člen představenstva) v posledních třech letech hrubě porušili daňové či účetní předpisy. Prominutí se tak nedočkají nespolehliví plátci DPH, pachatelé daňových trestných činů, ale ani ti, kteří za posledních dvanáct měsíců dvakrát či vícekrát nepodali daňové přiznání včas a byli k podání vyzváni správcem daně. 

O výši prominutí rozhoduje míra spolupráce při doměření daně. To neznamená, že by se poplatník v průběhu daňové kontroly neměl bránit a jednat aktivně. Naopak k nižší částce možného prominutí penále vede pasivní a nekooperativní přístup – nereagování na výzvy, nepředložení požadovaných dokladů, neumožnění zahájení daňové kontroly, prokazatelné zatajování důkazních prostředků atd. Každé takové jednání odpovídá snížení prominutelné částky o 20 až 100 %. 

Posledním posuzovaným kritériem je četnost porušování povinností při správě daní. Zde se například hodnotí, zda poplatník v posledních třech letech nedostal dvakrát či vícekrát pokutu podle daňového řádu nebo nemá jiný nedoplatek na dani, který je exekučně vymáhán. Tyto okolnosti snižují prominutelnou část penále o dalších 50 %. 

Prominutí penále je účinný způsob, jak minimalizovat dodatečné náklady související s doměřením daně. Podmínky promíjení jsou nastavené tak, aby motivovaly daňové subjekty k řádnému plnění jejich povinností a spolupráci při daňových kontrolách. 

Sdílet článek