Zpět na výpis

Mlčenlivost v daňovém řízení: Co na vás může říct správce daně a co naopak nesmíte prozradit vy jemu

Mlčenlivost v daňovém řízení je klíčovou zásadou, která chrání soukromí daňových subjektů a zabezpečuje důvěrnost informací předkládaných v daňovém řízení. Jaké meze a limity klade povinnost mlčenlivosti na správce daně a daňové subjekty?

Povinnost mlčenlivosti zavazuje jak správce daně, tak i další osoby zúčastněné na správě daní (daňový subjekt, třetí osoby apod.). Správce daně, stejně jako jednotlivé úřední osoby, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích získaných v průběhu správy daní. A to bez ohledu na to, zda přímo souvisejí s daným subjektem nebo nikoliv.

V širším pojetí zakazuje daňové tajemství správci daně poskytovat informace třetím osobám o daňovém subjektu a jeho řízení bez jeho předchozího souhlasu. Správce daně musí zajistit, aby informace získané v průběhu daňové kontroly byly použity pouze pro účely této kontroly a důvěrné a citlivé obchodní informace daňového subjektu neunikly z daňového řízení. Povinnost mlčenlivosti se však nevztahuje na informace, které jsou veřejně známé nebo veřejnosti dostupné z informačních systémů veřejné správy.

Naproti tomu daňový subjekt může v daňovém řízení předložit informace a údaje i jiného daňového subjektu, pokud s tím druhá strana souhlasí. Stejně tak může daňový subjekt předložit informace ze svého daňového řízení jinému daňovému subjektu či je zveřejnit např. v médiích. Podmínkou však je, aby tyto informace neobsahovaly údaje a informace o jiných daňových subjektech.


Za porušení povinnosti mlčenlivosti hrozí pokuta až 500 tis. Kč. Soudit se můžete o náhradu škody

Porušení povinnosti mlčenlivosti je přestupkem, kterého se může dopustit pouze fyzická osoba. Sankcí za porušení povinnosti mlčenlivosti je pokuta až do výše 500 tis. Kč. Nicméně, poškozená osoba (daňový subjekt) se může domáhat náhrady škody způsobené porušením povinnosti mlčenlivosti u soudu, například v souvislosti s vyzrazením obchodního tajemství nebo jiným poškozením (reputačním, soutěžním apod.).

V praxi správce daně často přebírá informace z různých daňových kontrol, například při kontrole dodavatelských řetězců v rámci prověřování podvodů v oblasti DPH. Správce daně může převzít například informace o vykázání plnění či o odvedení daně. Tyto převzaté informace by měly být anonymizovány a nemělo by dojít ke sdílení citlivých údajů.