Zpět na výpis

Můžeme se těšit na nové sazby DPH?

V polovině ledna přednesla Evropská komise návrh na změnu pravidel týkajících se sazeb DPH. Dále navrhla několik opatření v oblasti DPH, která by měla pomoci drobným a středním podnikům snížit administrativní náročnost související s jejich přeshraničními transakcemi. Jde o kroky v rámci akčního plánu, který – mimo jiné – směřuje k zavedení tzv. definitivního systému DPH.

Současná pravidla v oblasti sazeb DPH jsou pro členské státy omezující a již nevyhovují.  V dnešní době mohou členské státy aplikovat snížené sazby pouze na relativně malé množství vymezených produktů. Dále existují určité historicky dané výjimky. Stává se tak, že zatímco jeden členský stát aplikuje na daný produkt sníženou nebo nulovou sazbu, ostatní musejí aplikovat sazbu základní. 

Členské státy však považují sazby DPH za jeden z nejúčinnějších prostředků k dosažení svých politických cílů. Vítají tedy, že Evropská komise zareagovala na potřebu větší flexibility v této oblasti. Tento krok souvisí s přípravou tzv. definitivního systému DPH, kdy se plánuje zdanění v místě spotřeby. Snaha o co největší jednotnost při aplikaci sazeb DPH na jednotlivé komodity nebude po zavedení zdanění v místě spotřeby již nutná. V rámci zvýšení flexibility pak budou moci členské státy aplikovat dvě snížené sazby v rozmezí od 5 % až do výše základní sazby, nulovou sazbu a ještě další sníženou sazbu pohybující se mezi nulou a sníženými sazbami. Současný seznam produktů, na které je možné uplatnit snížené sazby, bude zrušen. Komise ve svém návrhu dále vymezuje dodávky, pro něž je naopak žádoucí, aby podléhaly základní sazbě DPH. Jde zejména o zbraně, alkoholické nápoje, hazardní hry, chytré telefony, domácí spotřebiče, pohonné hmoty, spotřebitelskou elektroniku a tabákové výrobky. 

Návrh dále obsahuje opatření v oblasti DPH na podporu středních a malých podniků. Záměrem je snížit administrativní zátěž, která vyplývá z přeshraničních transakcí těchto podniků a souvisejících povinností. Administrativní náklady z titulu přeshraničních transakcí jsou až o cca 11 % vyšší než u podniků, které operují pouze na lokální úrovni. Obecně se navrhuje rozšířit benefity, jež dosud využívaly pouze nejmenší podniky, právě pro širší spektrum středních a malých podniků. 

K dosavadním limitům pro povinnou registraci, které jsou často aplikovatelné pouze na domácí subjekty, Komise nově navrhuje další prahové hodnoty, v rámci nichž by platila určitá zjednodušení. Jde o limity 100 tisíc eur pro podniky operující ve více členských státech, které by mohly využívat osvobození od DPH. Dále pak limit 2 miliony eur pro další zjednodušení a možnost členských států stanovit pro malé podniky úlevy týkající se daňové registrace, fakturace, účetnictví a četnosti podávání daňových přiznání. Návrhy budou předmětem dalšího legislativního procesu a byly by platné po zavedení tzv. definitivního systému DPH.