Ze světa
18. 7. 2017

Nová pravidla EU pro oznamování agresivního daňového plánování

Na konci června představila Evropská komise návrh nových pravidel ukládajících povinnost informovat daňovou správu o agresivních daňových praktikách. Jde o další z řady kroků a iniciativ Evropské unie v rámci boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům.

Tomáš Prchal
Eva Smotlachová

Návrh směrnice ukládá zprostředkovatelům povinnost oznámit potenciálně agresivní daňové plánování správci daně, jsou-li tito zprostředkovatelé do tohoto plánování zapojeni v rámci výkonu své profese. Povinnost je omezena na přeshraniční situace, tj. situace buď ve více než jednom členském státě, nebo v členském státě a třetí zemi.
 
Zprostředkovatelem se obecně rozumí osoba, která daňovému poplatníku pomáhá navrhovat, organizovat nebo implementovat agresivní daňové struktury nebo transakce s přeshraničním prvkem. V praxi půjde například o daňové a právní poradce, poskytovatele účetních služeb nebo banky. Pokud nebude existovat žádný zprostředkovatel (případně bude sídlit mimo EU), bude mít oznamovací povinnost sám daňový poplatník, který agresivní daňové plánování využívá.

Směrnice přímo nedefinuje pojem agresivní daňové plánování. Namísto toho vyjmenovává charakteristické znaky transakcí, jež poukazují na vyhýbání se daňovým povinnostem. Pokud daná transakce, struktura či daňový režim splní alespoň jeden z vyjmenovaných znaků, bude muset být oznámen správci daně. Mezi tyto znaky patří například platby do zemí s nulovým zdaněním, vyhýbání se povinnosti automatické výměny informací, využívání jurisdikcí s chybějící nebo nedostatečnou legislativou proti praní špinavých peněz nebo nesplnění mezinárodních pravidel o převodních cenách.
 
Ohlášení agresivní daňové praktiky správci daně automaticky neznamená, že je daná praktika nezákonná. Pro daňovou správu to však může být podnět ji prověřit. Členské země budou mít následně povinnost vyměňovat si získané informace s ostatními členskými zeměmi každé tři měsíce s využitím centralizované databáze. Návrh směrnice musí být schválen jednomyslně všemi členskými státy. Navrhovaný termín účinnosti nových pravidel je 1. leden 2019. 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign