Zpět na výpis

Nová pravidla pro srážkovou daň

Rada EU schválila nová pravidla pro uplatňování srážkové daně z dividend a úroků (tzv. směrnice FASTER). Jejich účinnost je ovšem odložena na rok 2030. 

Rada EU schválila nové postupy pro vybírání a refundaci srážkové daně. Týkají se výplat úroků nebo dividend z veřejně obchodovatelných cenných papírů, když se domácí sazba srážkové daně liší od sazby daně, na kterou má zahraniční investor nárok podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Nová pravidla by měla přinést především jednotný a efektivní systém uplatňování srážkové daně z výnosů z investic na kapitálových trzích. Zavádí se jednak automatizovaný systém pro vydání elektronického potvrzení o daňové rezidenci, zpravidla ve 14denní lhůtě od podání žádosti, dále pak budou členské státy muset aplikovat alespoň jeden ze zrychlených postupů pro uplatnění správné výše srážkové daně

  • aplikace správné daňové sazby při platbě dividend nebo úroků při jejich výplatě (relief at source), nebo
  • rychlé vrácení přeplatku srážkové daně ve stanovené lhůtě (quick refund).

Nová pravidla se budou vztahovat i na nepřímé investice uskutečněné prostřednictvím fondů kolektivního investování. Součástí pravidel je také registrační a informační povinnost finančních zprostředkovatelů (bank, investičních platforem) vůči finančním správám. Členské státy s uceleným systémem úlevy při zdroji a nízkou tržní kapitalizací veřejně obchodovatelných cenných papírů by se měly mít možnost rozhodnout, zda budou tyto postupy uplatňovat.   

Vzhledem k tomu, že Česká republika již v současnosti umožňuje uplatnění snížené sazby srážkové daně přímo u zdroje a tržní kapitalizace veřejně obchodovatelných cenných papírů u nás není příliš významná, bude se nás týkat zřejmě pouze povinnost zavést vydávání elektronického potvrzení o daňové rezidenci. Implementace ostatních požadavků směrnice (jako například zavedení zrychlených postupů pro uplatňování srážkové daně, zavedení registru investičních zprostředkovatelů a jejich informační povinnost) by se na Českou republiku vztahovat nemusela. Tuto skutečnost potvrdilo již předběžně ministerstvo financí v tiskové zprávě.

Přijetí směrnice bude mít tak pravděpodobně přínos především pro české subjekty investující do cenných papírů emitovaných v jiných státech EU. 

Směrnice o uplatňování srážkové daně bude po dokončení legislativního procesu vyhlášena v Úředním věstníku EU. Členské státy ji budou muset implementovat do svých legislativ do konce roku 2028 s účinností od roku 2030.

Více informací naleznete zde