Nové výzvy na podporu fotovoltaických elektráren

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 30. června 2022 dvě výzvy z prostředků Modernizačního fondu v rámci programu RES+ na podporu obnovitelných zdrojů energie. Cílem obou výzev je podpora instalace fotovoltaických elektráren.

Výzva RES+ č. 1/2022

Tato výzva je určena na výstavbu malých fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp včetně. Žádosti můžete zasílat od 10. srpna 2022 do 15. března 2023. Celkem bude v rámci této výzvy mezi žadatele alokováno 1,5 mld. Kč. Pro určení maximální výše podpory se použijí tzv. jednotkové dotace vynásobené hodnotou instalovaného výkonu. Podpora na jednotku instalovaného výkonu se v závislosti na druhu jednotkové dotace pohybuje mezi 11 tis. Kč/kWp až 18 tis. Kč/kWp. Nicméně dotace bude poskytnuta maximálně do výše 50 % celkových výdajů projektu. Podpořený projekt je třeba realizovat nejpozději do dvou let od vydání rozhodnutí.  

Výzva RES+ č. 2/2022

Výzva má za cíl výstavbu velkých fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MWp. Příjem žádostí bude probíhat pouze od 3. srpna 2022 do 31. října 2022. MŽP v rámci této výzvy alokuje 5,5 mld. Kč. Míru podpory vztaženou k jednotce instalovaného výkonu si sami vypočítáte na základě vzorců uvedených v zadávací dokumentaci. Maximálně můžete u projektů bez akumulace požadovat podporu ve výši 11 tis. Kč/kWp ,v rámci projektů s akumulátorem pak maximálně 20 tis. Kč/kWp. Maximální míra podpory na jeden projekt je 50 % z celkových výdajů projektu. Období realizace je stanoveno na pět let od vydání rozhodnutí. 

Upozorňujeme, že v případě velkých podniků sídlících v Praze je, ať už v rámci výzvy RES+ č. 1 nebo výzvy RES+ č. 2, stanoveno omezení v maximální výši podpory na 45 % z celkových nákladů. Obě výzvy jsou určeny pro stávající a budoucí držitele licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje. Získání licence není náročný proces. Podporu mohou získat samostatné i sdružené projekty s jedním či více předávacími místy, zároveň mohou být podpořeny také systémy bariérové akumulace vyrobené elektřiny a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Mezi způsobilé náklady u obou výzev patří zejména přímé realizační náklady, činnosti odborného technického a autorského dozoru, činnost odborného koordinátora BOZP, propagační opatření (vyhovující požadavkům projektu) a, jsou-li nutné, pak i náklady na vícepráce. Ty ovšem musíte podložit objektivními důvody a jejich realizace musí být nezbytná pro dokončení projektu.  

Výzva Fotovoltaické systémy s/bez akumulace

V oblasti fotovoltaiky můžete nadále podávat žádosti také do výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu z prostředků Národního plánu obnovy. Příjem žádostí byl prodloužen do 31. srpna 2022. 

Připomínáme, že podpora směřuje k fotovoltaickým elektrárnám na podnikatelských budovách a týká se i přístřešků s instalovaným výkonem od 1 kWp do 1 MWp včetně. V rámci projektu ovšem můžete uplatnit pouze jedno místo realizace. Prostředky jsou alokovány do dvou aktivit v závislosti na tom, zda si žadatel pronajímá (vlastní) celou budovu, nebo má v pronájmu pouze její část. 

Pokud plánujete instalaci a pořízení fotovoltaických elektráren, kontaktujte nás pro více informací. 

 

Sdílet článek