Zpět na výpis

Pilíř 1: První návrh mnohostranné dohody

OECD zveřejnila první návrh mnohostranné dohody, která upravuje pravidla pro přerozdělení části zisku (tzv. částky A) velkých nadnárodních skupin do zemí, ve kterých jsou koncoví zákazníci nebo uživatelé služby (tržní jurisdikce).

Povinnost přerozdělovat část zisku do tržních jurisdikcí se vztahuje na nadnárodní společnosti s globálními příjmy nad 20 mld. eur a ziskovou marží před zdaněním vyšší než 10 %

Částka A, která bude rozdělena mezi tržní jurisdikce, se stanoví jako 25 % celkového zisku skupiny, který převyšuje 10% ziskovost. Přerozdělení se provede na základě výnosů, které generují zákazníci nebo koncoví uživatelé v dané jurisdikci, v poměru k celkovým výnosům skupiny.  

Výše přerozdělení se upraví, pokud skupina již v dané jurisdikci zdaňuje část zisku z titulu marketingových nebo distribučních aktivit. Výše tohoto zisku (tzv. částka B) se stanoví na základě jednotných pravidel tzv. bezpečného přístavu pro stanovení ziskovosti marketingových a distribučních aktivit tak, aby se minimalizovaly spory mezi jednotlivými jurisdikcemi. 

Smlouva bude také obsahovat mechanismus pro určení zemí, ze kterých bude zisk rozdělován, a pravidla pro zamezení dvojího zdanění, pokud tam již byl zdaněn.  

Skupina by měla podávat jedno daňové přiznání prostřednictvím zmocněné společnosti, která by daň hradila za celou skupinu. Daňová správa země, kde byla zaplacena daň, by následně přerozdělila příslušnou část daně daňovým správám zemí tržních jurisdikcí. 

Vzhledem k tomu, že alokace části zisku tržním jurisdikcím je určitou alternativou digitálních daní, obsahuje dohoda i přehled těchto daní a zavazuje státy přistupující k dohodě tyto daně nezavádět.  

Po vyřešení sporných oblastí (jsou vyznačeny ve stávajícím textu dohody) bude dohoda otevřena k podpisu členy Inkluzivního rámce OECD (více než 130 zemí) a v platnost vstoupí až po ratifikaci alespoň 30 zeměmi, které dohromady zastupují nejméně 60 procent konečných mateřských společností spadajících do rozsahu částky A.  

Více informací naleznete zde.