Zpět na výpis

Prominutí příslušenství daně a posečkání – jaké platí lhůty?

Prominutí úroků z prodlení, penále, úroků z posečkání i samotné posečkání daně nabízí zajímavé možnosti, kterými můžete zmírnit negativní dopady doměření daně. Jaké pro jednotlivé žádosti platí lhůty? A do kdy o nich musí finanční úřad rozhodnout?

V řadě minulých článků z této rubriky jsme popisovali, jak může posečkání a prominutí zmírnit sankce spojené s doměřením daně a odložit splatnost daně.  O tyto nástroje je vždy potřeba včas požádat, mnohdy zaplatit i správní poplatek. Lhůty však platí i pro správce daně, který by měl v těchto případech poměrně rychle rozhodnout.

Prominutí úroků z prodlení i úroků z posečkání: Daňový subjekt může požádat správce daně o prominutí těchto úroků, pokud existují ospravedlnitelné důvody. K prominutí může dojít od vzniku daňové povinnosti až do doby uplynutí lhůty pro placení daně, a to i poté, kdy již byla uhrazena. Lhůta pro placení daně činí šest let a počíná běžet dnem splatnosti daně.

Doporučujeme s žádostí neotálet a podat ji co nejdříve. Správce daně by měl rozhodnout ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy žádost o prominutí příslušenství daně obdrží. V určitých případech může být lhůta přerušena. Tato lhůta však nevyplývá přímo ze zákona, ale pouze z pokynu Generálního finančního ředitelství. Pokud by správce daně v této lhůtě nestihl rozhodnout, neznamená to automaticky prominutí.  

Prominutí penále: Žádost o prominutí penále je možné podat nejpozději do tří měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit penále. V praxi tedy nejčastěji do tří měsíců od doručení rozhodnutí o odvolání (je-li podáno). Tato lhůta neběží po dobu, kdy bylo s úhradou doměřené daně posečkáno nebo se o posečkání žádalo. O žádosti o prominutí penále by také mělo být rozhodnuto ve lhůtě tří měsíců od doručení žádosti příslušenému finančnímu úřadu.

Posečkání úhrady daně: Posečkání lze povolit nejdříve ode dne splatnosti, a to i zpětně. Posečkání nesmí být povoleno na dobu delší, než je lhůta pro placení daně, která činí, jak uvádíme výše, šest let a počíná běžet dnem splatnosti daně. Pro podání žádosti zákon nestanoví žádnou lhůtu. Jelikož v praxi bývá nejčastěji posečkáno ode dne podání žádosti, doporučujeme učinit tak co nejdříve. Na rozhodnutí o žádosti o posečkání má správce daně 30 dnů ode dne jejího podání.